wanida awards

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

วิทยานิพนธ์รางวัลที่ 1 โครงการรางวัล วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจนและความเป็นธรรม ปีที่ 4 (พ.ศ.2556)

“ชีวิตและการทำงานของแรงงานหญิงนวนคร: การจัดการเวลาและสร้างตัวตนผ่านการให้ความหมายกับเวลา” โดย นฤมล กล้าทุกวัน มหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา (ปีการศึกษา 2555)