watinee

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

35 | 53 หนุ่มสาวในห้วงของการเปลี่ยนผ่าน

สัมมนาวิชาการประจำปี 2559 ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 9.00-16.00 น.
ห้องเอนกประสงค์ริมน้ำ ซั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้รับรางวัลผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2557

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์ และ อาจารย์วาทินีย์ วิชัยยา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2557 ของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์