wilasinee

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

พลวัตของครอบครัวและบทบาทผู้หญิงในสังคมเกาหลีใต้

โดย อาจารย์ ดร. วิลาสินี พนานครทรัพย์ ส่วนหนึ่งของหนังสือ “เกาหลีปัจจุบัน”
จัดพิมพ์โดย สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.

Love and Intimacy in Online Cross-Cultural Relationships: The Power of Imagination

ผลงานตีพิมพ์จากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาสังคมวิทยา โดย ดร.วิลาสินี พนานครทรัพย์ (La Trobe University, 2015)