work

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)

ฉบับ “คน กับ งาน” บรรณาธิการโดย นลินี ตันธุวนิตย์