ไม่ได้จัดหมวดหมู่

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 ธิติสุทธิ์ พู่จิตร์กานนท์ (พูม) ประธาน สิริยากร เย็นฉ่ำ (มิ้งค์) รองประธาน จารีกานต์ คงถาวร (ตินติน) เลขานุการ ภัทราพร ไชยรัตน์ (เหมียว) เหรัญญิก วชิรวิชญ์ จิรพัฒน์ธนาโชค (ภัทร) เหรัญญิก ไอลีน โอชิม่า (ไอลีน) ประชาสัมพันธ์ ธมนวรรณ นิรันดร์สุข (มีมี่) กีฬา ภัททิยา สุวรรณภักดี (ผักกาด) วิชาการ แซมเซอร์ สหรัตนพันธ์ (แซม) สวัสดิการ ปาณิสรา พิมพ์สุวรรณ์ (มอลต์) วัฒนธรรม นจิรา ออมทรัพย์ (ป่าน) สันทนาการ พิมพ์วิมล ไชยขันธุ์ (ไนน์) ทะเบียน โชติกานต์ บุลชัยยุวัฒน์ (โมโม) […]

บรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ

ขอเชิญนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองเข้าร่วมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง SC 4001 และห้อง SC 4020
ชั้น 4 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

ระหว่างคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับ Lahor Arts Council
ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

งานวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 53 ปี

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ
รักษาการแทนอธิการบดี
ในโอกาสเข้าร่วมแสดงความยินดี

ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิชาการ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.30 – 16.40 น.
ณ ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

การประชุมประชาคมฯ วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น.
เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 9.00-15.00 น.

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างคณะสังคมวิทยาฯ และ Kookmin University

ระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค. 59
18 ส.ค. 59 บรรยายวิชาการ
19 ส.ค. 59 การแสดงดนตรีร่วมสมัยไทยและเกาหลี
20 ส.ค. 59 ทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานสัมมนารายงานผลการศึกษาโครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมทางสังคม

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 9.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม ประกอบ หุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์