คําชี้แจงจากสำนักทะเบียนและประมวลผล เกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องกําหนดเวลาสําหรับการสอบไล่ การเรียนการสอน และการสอบเข้า อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย

Download (PDF, Unknown)