งานวิจัย

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีภารกิจส่งเสริมการวิจัยผ่านพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ตลอดจนผลงานจากโครงการวิจัยของอาจารย์ และงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้สูงอายุในสังคมจีน: การจัดสวัสดิการ ต้นแบบการดูแล และกิจกรรมทางสังคม

ธีระ สินเดชารักษ์ และ คณะ (2558) || โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2556

บทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556
สาขาวิชาสังคมวิทยา 2 หัวข้อ สาขาวิชามานุษยวิทยา 4 หัวข้อ

การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ : ทิศทางใหม่ของการท่องเที่ยวไทย?

ขอเชิญร่วมโครงการสรวลเสวนาปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
วันจันทร์ที่ 15 ก.ย. 57 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย
โครงการปริญญาเอก ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

การสำรวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มน้ำแม่กลอง-ท่าจีน ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18 ด้วยเทคโนโลยีสื่อระยะไกล (Remote Sensing)

งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาโบราณคดีในระดับภูมิภาค โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน): GISTDA สำนักโบราณคดีที่ 2 สุพรรณบุรี และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติศาสตร์ไทดำ: รากเหง้าวัฒนธรรม-สังคมไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ยุกติ มุกดาวิจิตร “หนังสือเล่มนี้เป็นผลจากการนั่งอ่านทำความเข้าใจประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธ์ุหนึ่ง จากมุมมองของพวกเขาเอง จากคำบอกเล่า จากบันทึกของพวกเขาเอง ผมได้แปลเอกสาร 2 ชิ้น ชิ้นหนึ่งเป็นภาษาไทดำ อีกชิ้นหนึ่งเป็นภาษาเวียดนาม แล้วเขียนบทความอธิบายที่มาที่ไปของเอกสารและเนื้อหาของเอกสาร”

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี พ.ศ.2556

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์พรทิพย์ เนติภารัตนกุล เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2556

โครงการต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) กับคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนรูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยว “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” ให้กับชุมชน

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2555
สาขาวิชาสังคมวิทยา 4 หัวข้อ สาขาวิชามานุษยวิทยา 6 หัวข้อ

abstract: The Enemy Within: the “Red Shirts” and the Production of Violent Cartography of the Thai Nation

บทคัดย่อของบทความนำเสนอในการประชุมวิชาการว่าด้วยเอเชียศึกษาแห่งญี่ปุ่น [The Asian Studies Conference Japan (ASCJ)] 2013 โดย อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ

วิทยานิพนธ์รางวัลที่ 1 โครงการรางวัล วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจนและความเป็นธรรม ปีที่ 4 (พ.ศ.2556)

“ชีวิตและการทำงานของแรงงานหญิงนวนคร: การจัดการเวลาและสร้างตัวตนผ่านการให้ความหมายกับเวลา” โดย นฤมล กล้าทุกวัน มหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา (ปีการศึกษา 2555)