ความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ | international network

international academic network 

CCSCS honorary fellow

CCSCS invited lectures

2016

  • Dr Lia Genovese (SOAS, University of London)
  • Dr Richard L MacDonald (Goldsmiths, University of London)

2015

  • Professor Willem van Schendel (International Institute of Social History, University of Amsterdam)

2014

  • Professor Peter Vadergeest (Department of Geography, York University, Canada)
  • Associate Professor Hjorleifur Jonsson (School of Human Evolution and Social Change, Arizona State University)

2013

  • Professor Leslie E. Sponsel (Professor Emeritus, Department of Anthropology, University of Hawai‘i at Mānoa)
CCSCS research
โครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย
international network
ความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ
workshops
สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
media
สื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย