คณะกรรมการบริหารศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย | CCSCS committee

ผู้อำนวยการ | director

 • จันทนี เจริญศรี | Chantanee Charoensri
  Ph.D. (Sociology), University of Essex

กรรมการ | committee

 • ธีระ สินเดชารักษ์ | Teera Sindecharuk
  Ph.D. (Demography), Institute for Population and Social Research, Mahidol University, Thailand
 • นลินี ตันธุวนิตย์ | Nalinee Tantuvanit
  PhD (Sociology), University of Wisconsin, Madison
 • ปณิธี บราวน์​ | Panitee Brown
  Ph.D. (Sociology) Leiden University, The Netherlands
 • ประเสริฐ แรงกล้า | Prasert Rangkla
  PhD (Anthropology), Australian National University
 • อาจินต์ ทองอยู่คง | Arjin Thongyuukong
  MA (Anthropology), Thammasat University

นักวิจัย | researcher
กรรมการและเลขานุการ | secretary

 • รพีพรรณ เจริญวงศ์​ | Rapeephan Charoenwong
  MA (Anthropology), Thammasat University
CCSCS research
โครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย
international collaboration
ความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ
workshops
สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
media
สื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย