บริการวิชาการ | outreach

CCSCS Annual Seminar

สัมมนาวิชาการประจำปี
ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย

CCSCS publication & media

สื่อเผยแพร่องค์ความรู้
เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย

CCSCS workshop

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ด้านวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ

CCSCS seminar series

ชุดโครงการเสวนาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย 
กับ เครือข่ายทางวิชาการ

CCSCS seminars | เสวนาวิชาการ