งานวิจัย

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีภารกิจส่งเสริมการวิจัยผ่านพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ตลอดจนผลงานจากโครงการวิจัยของอาจารย์ และงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

presentation แรงงานนอกระบบ: พร้อมหรือยังกับการเป็นสังคมสูงอายุ

สไลด์และบทคัดย่อจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ “ธรรมศาสตร์วิจัย” เมื่อวันศุกร์ท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ.2555 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และ อาจารย์ พรทิพย์ เนติภารัตนกุลความเห็นหลังการนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้น โครงการวิจัย “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554”

งานวิจัยชุดนี้ (ที่)ไม่เพียงพรรณนาภาพความเป็นไปของชีวิตผู้คน แต่ยังนำเอาภาพเหล่านั้นมาวิพากษ์มายาคติที่คนทั่วไปมีต่อสังคมไทยได้อย่างแหลมคม ที่น่าคิดต่อไปคือ แล้วนักศึกษาจะสามารถนำวิธีการตั้งข้อสงสัยต่อมายาคติดังกล่าว ไปทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมที่ตนเองคุ้นเคยในชีวิตปกติประจำวันของตนเองได้หรือไม่ และจะสามารถมองทะลุมายาคติที่เคยมีต่อตนเอง มายาคติอื่นๆ ที่ตนมีต่อคนอื่น ในทำนองเดียวกับที่พวกเขามีต่อสังคมผู้รับน้ำได้หรือไม่ผ้าห่มกับชีวิตหลังความตาย

แปลจาก “Blankets for the Afterlife” ใน Bùi, Uy Ngọc. 2008. After the Storm. Natural Disasters and Development in Vietnam. MA thesis, Department of Social Anthropology, University of Bergen. pp. 75-77.การบรรยาย “บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการและฟื้นฟูชุมชนหลังเหตุอุทกภัย พ.ศ.2554”

การบรรยายหัวข้อ “บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการและฟื้นฟูชุมชนหลังเหตุอุทกภัย พ.ศ.2554” โดย นักพัฒนาชุมชน และ ผู้นำอาสาสมัครพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อยภาพยนตร์ในชั้นเรียน: The Help ชีวิต-วัตถุของการศึกษา

โครงการวิจัย-ชาติพันธุ์นิพนธ์​ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ.2554” ขอเชิญนักศึกษาร่วมชมภาพยนตร์ในชั้นเรียนเรื่อง The Help พร้อมสนทนาในหัวข้อ “ชีวิต-วัตถุของการศึกษา” วัน-เวลา: วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 16.30 น.การบรรยาย “การเก็บข้อมูลภาคสนาม: ทฤษฎีและการปฏิบัติ” โดย ดร. นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

ดร. นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติมาบรรยายเปิดชั้นเรียนในโครงการวิจัย-ชาติพันธุ์นิพนธ์​ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ.2554”พื้นที่วิจัยในโครงการวิจัย-ชาติพันธุ์นิพนธ์ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554”

ตำบลเชียงรากใหญ่ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก และ เทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีประเด็นวิจัยในโครงการวิจัย-ชาติพันธุ์นิพนธ์ “คนกับภัยพิบัติ”

คน ชุมชน สายน้ำ, คนรับน้ำ: ปัญหาความเป็นธรรมและการปรับตัว/ต่อรองของชาวสามโคก กรณีอุทกภัย พ.ศ. 2554, เมือง-การผลิต และชีวิตอุตสาหกรรม, ผู้คน บ้านเรือน และน้ำท่วมเกี่ยวกับโครงการวิจัย-ชาติพันธุ์นิพนธ์ “คนกับภัยพิบัติ”

โครงการวิจัย-ชาติพันธุ์นิพนธ์ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554” : วัตถุประสงค์ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผลที่คาดว่าจะได้รับคำกล่าวแนะนำโครงการ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร อ่านในการนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้น โครงการ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554” ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) วันที่ 22 มิถุนายน 2555