งานวิจัย

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีภารกิจส่งเสริมการวิจัยผ่านพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ตลอดจนผลงานจากโครงการวิจัยของอาจารย์ และงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี พ.ศ.2556

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์พรทิพย์ เนติภารัตนกุล เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2556

โครงการต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) กับคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนรูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยว “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” ให้กับชุมชน

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2555
สาขาวิชาสังคมวิทยา 4 หัวข้อ สาขาวิชามานุษยวิทยา 6 หัวข้อ

abstract: The Enemy Within: the “Red Shirts” and the Production of Violent Cartography of the Thai Nation

บทคัดย่อของบทความนำเสนอในการประชุมวิชาการว่าด้วยเอเชียศึกษาแห่งญี่ปุ่น [The Asian Studies Conference Japan (ASCJ)] 2013 โดย อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ

วิทยานิพนธ์รางวัลที่ 1 โครงการรางวัล วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจนและความเป็นธรรม ปีที่ 4 (พ.ศ.2556)

“ชีวิตและการทำงานของแรงงานหญิงนวนคร: การจัดการเวลาและสร้างตัวตนผ่านการให้ความหมายกับเวลา” โดย นฤมล กล้าทุกวัน มหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา (ปีการศึกษา 2555)

การนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มวิจัยมโนทัศน์พหุวัฒนธรรมนิยม

ส่วนหนึ่งของโครงการกลุ่มวิจัยความขัดแย้งและพหุวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555

เพื่อนบ้านศึกษา: อาณาบริเวณศึกษาแบบใหม่

บทความโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร ในการประชุมวิชาการอาณาบริเวณศึกษาด้านภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2555

CFP: โครงการผลิตชุดตำรา “อ่านวิพากษ์
” เปิดรับบทความชุด เวเบอร์/ฟูโกต์/ฮาเบอร์มาส

เปิดรับต้นฉบับทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ฉบับฟูโกต์ เปิดรับบทความถึง 10 ธันวาคม 2555
 ฉบับเวเบอร์และฮาเบอร์มาส เปิดรับบทความถึง 14 กุมภาพันธ์ 2556


บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2554
สาขาสังคมวิทยา 2 หัวข้อ สาขามานุษยวิทยา 9 หัวข้อ

presentation แรงงานนอกระบบ: พร้อมหรือยังกับการเป็นสังคมสูงอายุ

สไลด์และบทคัดย่อจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ “ธรรมศาสตร์วิจัย” เมื่อวันศุกร์ท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ.2555 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และ อาจารย์ พรทิพย์ เนติภารัตนกุล