งานวิจัย

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีภารกิจส่งเสริมการวิจัยผ่านพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ตลอดจนผลงานจากโครงการวิจัยของอาจารย์ และงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

การนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มวิจัยมโนทัศน์พหุวัฒนธรรมนิยม

ส่วนหนึ่งของโครงการกลุ่มวิจัยความขัดแย้งและพหุวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555

เพื่อนบ้านศึกษา: อาณาบริเวณศึกษาแบบใหม่

บทความโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร ในการประชุมวิชาการอาณาบริเวณศึกษาด้านภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2555

CFP: โครงการผลิตชุดตำรา “อ่านวิพากษ์
” เปิดรับบทความชุด เวเบอร์/ฟูโกต์/ฮาเบอร์มาส

เปิดรับต้นฉบับทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ฉบับฟูโกต์ เปิดรับบทความถึง 10 ธันวาคม 2555
 ฉบับเวเบอร์และฮาเบอร์มาส เปิดรับบทความถึง 14 กุมภาพันธ์ 2556


บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2554
สาขาสังคมวิทยา 2 หัวข้อ สาขามานุษยวิทยา 9 หัวข้อ

presentation แรงงานนอกระบบ: พร้อมหรือยังกับการเป็นสังคมสูงอายุ

สไลด์และบทคัดย่อจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ “ธรรมศาสตร์วิจัย” เมื่อวันศุกร์ท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ.2555 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และ อาจารย์ พรทิพย์ เนติภารัตนกุล

ความเห็นหลังการนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้น โครงการวิจัย “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554”

งานวิจัยชุดนี้ (ที่)ไม่เพียงพรรณนาภาพความเป็นไปของชีวิตผู้คน แต่ยังนำเอาภาพเหล่านั้นมาวิพากษ์มายาคติที่คนทั่วไปมีต่อสังคมไทยได้อย่างแหลมคม ที่น่าคิดต่อไปคือ แล้วนักศึกษาจะสามารถนำวิธีการตั้งข้อสงสัยต่อมายาคติดังกล่าว ไปทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมที่ตนเองคุ้นเคยในชีวิตปกติประจำวันของตนเองได้หรือไม่ และจะสามารถมองทะลุมายาคติที่เคยมีต่อตนเอง มายาคติอื่นๆ ที่ตนมีต่อคนอื่น ในทำนองเดียวกับที่พวกเขามีต่อสังคมผู้รับน้ำได้หรือไม่

ผ้าห่มกับชีวิตหลังความตาย

แปลจาก “Blankets for the Afterlife” ใน Bùi, Uy Ngọc. 2008. After the Storm. Natural Disasters and Development in Vietnam. MA thesis, Department of Social Anthropology, University of Bergen. pp. 75-77.

การบรรยาย “บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการและฟื้นฟูชุมชนหลังเหตุอุทกภัย พ.ศ.2554”

การบรรยายหัวข้อ “บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการและฟื้นฟูชุมชนหลังเหตุอุทกภัย พ.ศ.2554” โดย นักพัฒนาชุมชน และ ผู้นำอาสาสมัครพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย

ภาพยนตร์ในชั้นเรียน: The Help ชีวิต-วัตถุของการศึกษา

โครงการวิจัย-ชาติพันธุ์นิพนธ์​ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ.2554” ขอเชิญนักศึกษาร่วมชมภาพยนตร์ในชั้นเรียนเรื่อง The Help พร้อมสนทนาในหัวข้อ “ชีวิต-วัตถุของการศึกษา” วัน-เวลา: วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 16.30 น.

การบรรยาย “การเก็บข้อมูลภาคสนาม: ทฤษฎีและการปฏิบัติ” โดย ดร. นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

ดร. นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติมาบรรยายเปิดชั้นเรียนในโครงการวิจัย-ชาติพันธุ์นิพนธ์​ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ.2554”