งานวิจัย

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีภารกิจส่งเสริมการวิจัยผ่านพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ตลอดจนผลงานจากโครงการวิจัยของอาจารย์ และงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

นคราภิวัฒน์กับผลกระทบต่อภาคชนบทจีน: มหานครฉงชิ่งและมณฑลเจ้อเจียง เมืองหางโจว

ผู้ประสานงานชุดโครงการ: รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์
ผู้วิจัย: อาจารย์กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์
ปีที่ทำวิจัย: 2554

abstract เพื่อนบ้านศีกษา: วิธีวิทยาศึกษาอาเซียน

บทคัดย่อของบทความ “เพื่อนบ้านศีกษา: วิธีวิทยาศึกษาอาเซียน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร นำเสนอในงานสัมมนา “เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรในอาเซียน?: ประชาคมภายใต้ความหลากหลาย” 30 เมษายน 2555

abstract: Ritualizing Identity-Based Political Movement

บทคัดย่อ: การท้าทายอำนาจรัฐผ่านพิธีกรรมสละเลือดของคนเสื้อแดง โดย อาจารย์สลิสา ยุกตะนันทน์

ภูมิทัศน์และการเมืองของการพัฒนาชนบทไทยร่วมสมัย

8 กรกฎาคม 2554 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) และ กลุ่มจับตาขบวนการประชาสังคมไทย (Thai Social Movement Watch, TSMW) จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “ภูมิทัศน์และการเมืองของการพัฒนาชนบทไทยร่วมสมัย”

โศกนาฏกรรม จากราชดำเนินสู่ราชประสงค์

19-20 มิถุนายน 2553 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มูลนิธิศักยภาพชุมชน จัดอภิปรายทางวิชาการ โศกนาฏกรรมจากราชดำเนินสู่ราชประสงค์

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2550-2553

บทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยา และ สาขาวิชามานุษยวิทยา
ประจำปีการศึกษา 2550-2553

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2545-2549

บทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยา และ สาขามานุษยวิทยา
ประจำปีการศึกษา 2546-2549

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2540-2544

บทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยา และ สาขามานุษยวิทยา
ประจำปีการศึกษา 2540-2544

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2535-2539

บทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยา และ สาขาวิชามานุษยวิทยา
ประจำปีการศึกษา 2530-2534

ผลงานวิจัย พุทธศักราช 2552

การประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและบริหารธุรกิจบัณฑิต(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2547) ภาคภาษาไทย 4 ปีของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ โดย อ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ โครงการศึกษาวิจัยองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบในการสร้างชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย อ.ดร.รัตนา โตสกุล Isan : Regionalism in Northeastern Thailand (งานแปล แนวคิดท้องถิ่นภาคอีสานนิยมในประเทศไทย) โดย อ.ดร.รัตนา โตสกุล การเมืองวัฒนธรรมในกระแสโลกาภิวัฒน์ โดย ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์ โครงการ จัดทำเอกสารวิชาการเรื่องคู่มือการจัดกระบวนการมีส่วนร่วม และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการที่ยื่นขอคำรับรองเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด โดย อ.ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร,อ.วิลาสินี พนานครทรัพย์,อ.กนกรัตน์ กิตติวัวัฒน์,อ.ดร.ปณิธี สุขสมบูรณ์ และอ.อรอุมา เตพละกุล สังเคราะห์งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาในรอบ 3 ทศวรรษ: เรื่องคุณภาพชี้วัดและความมั่นคงของมนุษย์ โดย ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์ โครงการพัฒนา Civil Socirty Index และ Social Capital Index […]