งานวิจัย

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีภารกิจส่งเสริมการวิจัยผ่านพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ตลอดจนผลงานจากโครงการวิจัยของอาจารย์ และงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

การนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้น โครงการ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554”

ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้น โครงการ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554” วันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)Ritualizing Identity-Based Political Movement: challenging Thailand’s political legitimacy through blood-sacrificing rituals

บทความ “Ritualizing Identity-Based Political Movement: challenging Thailand’s political legitimacy through blood-sacrificing rituals” โดย อาจารย์สลิสา ยุกตะนันทน์Language Ideologies of Ethnic Orthography in a Multilingual State: the case of ethnic Thai orthographies in Vietnam

บทความ “Language Ideologies of Ethnic Orthography in a Multilingual State: the case of ethnic Thai orthographies in Vietnam.” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตรการพัฒนาอุตสาหกรรมของจีน และการปรับตัวของชนบท: บทเรียนสำหรับประเทศไทย

ผู้ประสานงานชุดโครงการ: รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์
ผู้วิจัย: อาจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และ อาจารย์ คมกฤช ธาราวิวัฒน์
ปีที่ทำวิจัย: 2554บทความ (ภาษาจีน): การพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนและการปรับตัวของชนบท

บทความ (ภาษาจีน) “การพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนและการปรับตัวของชนบท”​​ โดย อาจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และ อาจารย์คมกฤช ธาราวิวัฒน์
ส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การพัฒนาอุตสาหกรรมและการปรับตัวของชนบท: บทเรียนสำหรับประเทศไทย
กรณีศึกษาเมืองเจิ้งโจวและเมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู” (2554)นคราภิวัฒน์กับผลกระทบต่อภาคชนบทจีน: มหานครฉงชิ่งและมณฑลเจ้อเจียง เมืองหางโจว

ผู้ประสานงานชุดโครงการ: รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์
ผู้วิจัย: อาจารย์กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์
ปีที่ทำวิจัย: 2554abstract เพื่อนบ้านศีกษา: วิธีวิทยาศึกษาอาเซียน

บทคัดย่อของบทความ “เพื่อนบ้านศีกษา: วิธีวิทยาศึกษาอาเซียน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร นำเสนอในงานสัมมนา “เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรในอาเซียน?: ประชาคมภายใต้ความหลากหลาย” 30 เมษายน 2555abstract: Ritualizing Identity-Based Political Movement

บทคัดย่อ: การท้าทายอำนาจรัฐผ่านพิธีกรรมสละเลือดของคนเสื้อแดง โดย อาจารย์สลิสา ยุกตะนันทน์ภูมิทัศน์และการเมืองของการพัฒนาชนบทไทยร่วมสมัย

8 กรกฎาคม 2554 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) และ กลุ่มจับตาขบวนการประชาสังคมไทย (Thai Social Movement Watch, TSMW) จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “ภูมิทัศน์และการเมืองของการพัฒนาชนบทไทยร่วมสมัย”โศกนาฏกรรม จากราชดำเนินสู่ราชประสงค์

19-20 มิถุนายน 2553 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มูลนิธิศักยภาพชุมชน จัดอภิปรายทางวิชาการ โศกนาฏกรรมจากราชดำเนินสู่ราชประสงค์