งานวิจัย

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีภารกิจส่งเสริมการวิจัยผ่านพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ตลอดจนผลงานจากโครงการวิจัยของอาจารย์ และงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

พื้นที่วิจัยในโครงการวิจัย-ชาติพันธุ์นิพนธ์ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554”

ตำบลเชียงรากใหญ่ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก และ เทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ประเด็นวิจัยในโครงการวิจัย-ชาติพันธุ์นิพนธ์ “คนกับภัยพิบัติ”

คน ชุมชน สายน้ำ, คนรับน้ำ: ปัญหาความเป็นธรรมและการปรับตัว/ต่อรองของชาวสามโคก กรณีอุทกภัย พ.ศ. 2554, เมือง-การผลิต และชีวิตอุตสาหกรรม, ผู้คน บ้านเรือน และน้ำท่วม

เกี่ยวกับโครงการวิจัย-ชาติพันธุ์นิพนธ์ “คนกับภัยพิบัติ”

โครงการวิจัย-ชาติพันธุ์นิพนธ์ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554” : วัตถุประสงค์ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

คำกล่าวแนะนำโครงการ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร อ่านในการนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้น โครงการ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554” ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) วันที่ 22 มิถุนายน 2555

การนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้น โครงการ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554”

ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยเบื้องต้น โครงการ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554” วันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Ritualizing Identity-Based Political Movement: challenging Thailand’s political legitimacy through blood-sacrificing rituals

บทความ “Ritualizing Identity-Based Political Movement: challenging Thailand’s political legitimacy through blood-sacrificing rituals” โดย อาจารย์สลิสา ยุกตะนันทน์

Language Ideologies of Ethnic Orthography in a Multilingual State: the case of ethnic Thai orthographies in Vietnam

บทความ “Language Ideologies of Ethnic Orthography in a Multilingual State: the case of ethnic Thai orthographies in Vietnam.” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร

การพัฒนาอุตสาหกรรมของจีน และการปรับตัวของชนบท: บทเรียนสำหรับประเทศไทย

ผู้ประสานงานชุดโครงการ: รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์
ผู้วิจัย: อาจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และ อาจารย์ คมกฤช ธาราวิวัฒน์
ปีที่ทำวิจัย: 2554

บทความ (ภาษาจีน): การพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนและการปรับตัวของชนบท

บทความ (ภาษาจีน) “การพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนและการปรับตัวของชนบท”​​ โดย อาจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และ อาจารย์คมกฤช ธาราวิวัฒน์
ส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การพัฒนาอุตสาหกรรมและการปรับตัวของชนบท: บทเรียนสำหรับประเทศไทย
กรณีศึกษาเมืองเจิ้งโจวและเมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู” (2554)

นคราภิวัฒน์กับผลกระทบต่อภาคชนบทจีน: มหานครฉงชิ่งและมณฑลเจ้อเจียง เมืองหางโจว

ผู้ประสานงานชุดโครงการ: รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์
ผู้วิจัย: อาจารย์กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์
ปีที่ทำวิจัย: 2554