งานวิจัย

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีภารกิจส่งเสริมการวิจัยผ่านพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ตลอดจนผลงานจากโครงการวิจัยของอาจารย์ และงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ผลงานวิจัย พุทธศักราช 2548

โครงการวิจัย ผู้วิจัย โครงการศึกษาเพื่อวางระบบการดำเนินการด้านวินัยเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ และมอบอำนาจ และวางระบบดำเนินการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ผศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์ วัฒนธรรมวัยรุ่น: แบบแผนการใช้เวลาว่างในบริบทของสังคมบริโภค อ.ณัฐจรี สุวรรณภัฏ อ.จันทนี เจริญศรี โครงการประเมินผลโครงสร้างพันธมิตรการสร้างสุขภาพจังหวัดกระบี่ อ.ศุภลักษณ์ พรกุลวัฒน์ กระบวนการเรียนรู้ของสมัชชาสุขภาพกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก (ระยอง ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี) อ.ศุภลักษณ์ พรกุลวัฒน์ และ กุลภา วจนสาระ การวิจัยประเมินผล “Strengthening the Role of Community and Civil Society in Tacking Trafficking of Women and Children” Marie Segrave (Monash University, Australia) Wilasinee Pananakornsab The Foundation For Women การศึกษาองค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างพลังผู้บริโภคในต่างประเทศ อ.ณัฐจรี […]

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2530-2534

บทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยา และ สาขาวิชามานุษยวิทยา
ประจำปีการศึกษา 2530-2534

สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา เสวนา ครั้งที่ 5

ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง “ประสบการณ์ข้ามถิ่นฐานผ่านการสมรส: ชาติพันธุ์นิพนธ์เชิงวิพากษ์ว่าด้วยชีวิตข้ามพรมแดน” โดย อาจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 14.00-16.00 น.

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2524-2529

บทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยา
ประจำปีการศึกษา 2524-2529