งานวิจัย

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีภารกิจส่งเสริมการวิจัยผ่านพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ตลอดจนผลงานจากโครงการวิจัยของอาจารย์ และงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2545-2549

บทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยา และ สาขามานุษยวิทยา
ประจำปีการศึกษา 2546-2549

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2540-2544

บทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยา และ สาขามานุษยวิทยา
ประจำปีการศึกษา 2540-2544

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2535-2539

บทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยา และ สาขาวิชามานุษยวิทยา
ประจำปีการศึกษา 2530-2534

ผลงานวิจัย พุทธศักราช 2552

การประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและบริหารธุรกิจบัณฑิต(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2547) ภาคภาษาไทย 4 ปีของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ โดย อ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ โครงการศึกษาวิจัยองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบในการสร้างชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย อ.ดร.รัตนา โตสกุล Isan : Regionalism in Northeastern Thailand (งานแปล แนวคิดท้องถิ่นภาคอีสานนิยมในประเทศไทย) โดย อ.ดร.รัตนา โตสกุล การเมืองวัฒนธรรมในกระแสโลกาภิวัฒน์ โดย ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์ โครงการ จัดทำเอกสารวิชาการเรื่องคู่มือการจัดกระบวนการมีส่วนร่วม และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการที่ยื่นขอคำรับรองเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด โดย อ.ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร,อ.วิลาสินี พนานครทรัพย์,อ.กนกรัตน์ กิตติวัวัฒน์,อ.ดร.ปณิธี สุขสมบูรณ์ และอ.อรอุมา เตพละกุล สังเคราะห์งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาในรอบ 3 ทศวรรษ: เรื่องคุณภาพชี้วัดและความมั่นคงของมนุษย์ โดย ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์ โครงการพัฒนา Civil Socirty Index และ Social Capital Index […]

ผลงานวิจัย พุทธศักราช 2551

“คนไทย” อัตลักษณ์ทางเลือก: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยมุสลิม ไทยพุทธ และไทยพลัดถิ่น บ้านนาพรุ จังหวัดระนอง โดย อ.วิลาสินี พนานครทรัพย์ The Mekong Tradition Bearers at the 2007 Festival of American Folklife โดย อ.ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล ภาคีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน โดย อ.บุญเลิศ วิเศษปรีชา ธรรมาภิบาลในการจัดการเลือกตั้งของกกต. จังหวัดสุพรรณบุรี โดย อ.กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์ ธรรมาภิบาลในการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้งระดับจังหวัด โดย อ.กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์ โครงการศึกษาวิจัยองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบในการสร้างชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาพ โดย อ.ดร.รัตนา โตสกุล ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกับความคิดเรื่องการต่อต้าน โดย อ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร โครงการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลเรื่องนักมานุษยวิทยาและสถาบันทางมานุษยวิทยา โดย อ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร แบบแผนและแนวโน้มของการขอรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนภายใต้กองทุนประกันสังคม โดย อ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ โครงการบูรณาการจัดเก็บตัวชี้วัดเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ: ยุทธศาสตร์ที่ […]

ผลงานวิจัย พุทธศักราช 2550

การศึกษาเปรียบเทียบวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ไทที่พูดภาษาตระกูลไทสาขาเหนือและสาขากลางในประเทศเวียดนาม โดย อ.พิเชฐ สายพันธ์ The Mekong Tradition Bearers at the Festival of American Folklike โดย อ.ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล ภาคีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โดย อ.บุญเลิศ วิเศษปรีชา คนไทย:อัตลักษณ์ทางเลือก โดย อ.วิลาสินี พนานครทรัพย์ ศึกษาธรรมภิบาลในการจัดการเลือกตั้งของ กกต.จังหวัดสุพรรณบุรี โดย อ.กนกรัตน์ กิตติวิวัตน์ ธรรมาภิบาลในการจัดการเลือกตั้งของคณกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัด โดย อ.กนกรัตน์ กิตติวิวัตน์ ความสัมพันธ์ของอำนาจท้องถิ่นและกลุ่มการเมืองท้องถิ่นภายหลังการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงในประเทศไทย โดย ผศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์ กระบวนการทำให้เป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยภายหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2549 โดย ผศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์ โครงการพัฒนา Cival Society Index และ Social Capital Index เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย โดย ผศ.พรชัย […]

ผลงานวิจัย พุทธศักราช 2549

รูปแบบครอบครัวทางเลือกในสังคมสมัยใหม่ : กรณีศึกษา “การอยู่เป็นโสด” โดย ผศ.ณัฐจรี สุวรรณภัฏ กลุ่มชาติพันธุ์ไทในสาธารณรัฐประชาชนจีน : ประเด็นเกี่ยวกับถิ่นกำเนิด และการแพร่กระจายของภาษาและวัฒนธรรมไทสู่เอเซียอาคเนย์ โดย รศ.สุมิตร ปิติพัฒน์, ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบภูเขาทอง โดย ผศ.จิราภา วรเสียงสุข และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร การประเมินผลโครงการบ้านมั่นคงเชิงคุณภาพ โดย อ.บุญเลิศ วิเศษปรีชา การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมกรุงเทพฯและปริมณฑล เรื่องวัฒนธรรมกับการพัฒนา โดย อ.บุญเลิศ วิเศษปรีชา วาทกรรมวัฒนธรรม : สื่อศิลป์,ท้องถิ่น,อัตลักษณ์ โดย ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์ และอ.จันทนี เจริญศรี โครงการวิจัยกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่พูดภาษาตระกูลไทสาขากลางและเหนือในประเทศเวียดนาม โดย อ.พิเชฐ สายพันธ์ “คนไทย” อัตลักษณ์ทางเลือก : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยมุสลิม ไทยพุทธ และไทยพลัดถิ่น บ้านนาพรุ จ.ระนอง โดย อ.วิลาสินี พนานครทรัพย์

ผลงานวิจัย พุทธศักราช 2548

โครงการวิจัย ผู้วิจัย โครงการศึกษาเพื่อวางระบบการดำเนินการด้านวินัยเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ และมอบอำนาจ และวางระบบดำเนินการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ผศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์ วัฒนธรรมวัยรุ่น: แบบแผนการใช้เวลาว่างในบริบทของสังคมบริโภค อ.ณัฐจรี สุวรรณภัฏ อ.จันทนี เจริญศรี โครงการประเมินผลโครงสร้างพันธมิตรการสร้างสุขภาพจังหวัดกระบี่ อ.ศุภลักษณ์ พรกุลวัฒน์ กระบวนการเรียนรู้ของสมัชชาสุขภาพกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก (ระยอง ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี) อ.ศุภลักษณ์ พรกุลวัฒน์ และ กุลภา วจนสาระ การวิจัยประเมินผล “Strengthening the Role of Community and Civil Society in Tacking Trafficking of Women and Children” Marie Segrave (Monash University, Australia) Wilasinee Pananakornsab The Foundation For Women การศึกษาองค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างพลังผู้บริโภคในต่างประเทศ อ.ณัฐจรี […]

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2530-2534

บทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยา และ สาขาวิชามานุษยวิทยา
ประจำปีการศึกษา 2530-2534

สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา เสวนา ครั้งที่ 5

ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง “ประสบการณ์ข้ามถิ่นฐานผ่านการสมรส: ชาติพันธุ์นิพนธ์เชิงวิพากษ์ว่าด้วยชีวิตข้ามพรมแดน” โดย อาจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 14.00-16.00 น.