คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพันธกรณีต่อการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมโดยตรง นอกจากการจัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาครอบคลุมประเด็นปัญหาดังกล่าว คณะฯ ได้สนับสนุนให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้ทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ด้วยความที่ปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัยมีความสลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการพัฒนาความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและในระดับปรากฏการณ์ควบคู่ไปด้วย คณะฯ จึงเห็นควรให้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย” (Center for Contemporary Social and Cultural Studies, CCSCS) ขึ้น เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัย เผยแพร่ และสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรมในลักษณะต่างๆ ทั้งแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมทั้งบุคคล และหน่วยงานภายนอก