โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เครือข่ายชุมชนชายฝั่งอันดามัน

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เครือข่ายชุมชนชายฝั่งอันดามันต่อเนื่องระหว่าง พ.ศ. 2556 - 2557 โดยในปี 2556 ได้ร่วมกับองค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน ใน 4 พื้นที่ ได้แก่ 1) บ้านท่าค่าย ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 2) บ้านย่าหมี ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา 3) บ้านท่าสนุก ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา และ 4) บ้านป่าคลอก ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ลงพื้นที่จัดประชุมระดมความคิดกับตัวแทนคนในชุมชนกลุ่มต่างๆ และได้จัดทำเอกสารสังเคราะห์ข้อมูล เรื่อง “พัฒนาการ การเปลี่ยนแปลง และก้าวต่อไป ของชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงา” กลับคืนให้ชุมชนผ่านการจัดเวทีสรุปข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการวางแนวทางดำเนินงานชุมชนรวมถึงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานีประมงทะเล จังหวัดพังงา

ในปี 2557 ศูนย์ฯ​ ได้ดำเนินโครงการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานในชุมชนแต่ละแห่งหลังจากการร่วมเรียนรู้ผ่านการทบทวนตัวเองจากการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้นในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านทรัพยากรและการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ รวมถึงกลุ่มคนนอกพื้นที่ที่เข้ามาสัมพันธ์กับความเป็นอยู่ของชุมชน เป็นต้น การวิเคราะห์ถึงปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่ชุมชนกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้จะเป็นแนวทางเพื่อการวางแผนงานของชุมชนต่อไปทั้งในระดับภายในชุมชนเองและการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งศูนย์ฯ มีบทบาทเป็นผู้ร่วมจัดกลุ่มระดมความคิดร่วมกับคณะทำงานองค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเพื่อสนับสนุนการทำงานชุมชนและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการต่อไป

CCSCS research
โครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย
international network
ความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ
workshops
สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
media
สื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย