คณะกรรมการบริหารศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย | CCSCS committee

ผู้อำนวยการ | director

 • พรรณราย โอสถาภิรัตน์ | Panarai Ostapirat
  MPhil (Material Culture), University College London

กรรมการ | committee

 • ธนานนท์ บัวทอง | Thananon Buathong
  PhD (Demography), College of Population Studies, Chulalongkorn University
 • ปณิธี บราวน์​ | Panitee Brown
  PhD (Sociology) Leiden University, The Netherlands
 • อัมพร หมาดเด็น | Amporn Marddent
  PhD (Anthropology), Goethe-University Frankfurt am Main, Germany

กรรมการและเลขานุการ | secretary

 • รพีพรรณ เจริญวงศ์​ | Rapeephan Charoenwong
  MA (Anthropology), Thammasat University
CCSCS research

โครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย

international collaboration

ความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ

workshops

สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

media

สื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย