กรุงเทพฯ เมืองฟ้า

วัน-เวลา

 • พุธ 19 กันยายน 2561
 • 9.30-15.30 น.

สถานที่

 • ห้องประชุมริมน้ำ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ใบปิด: ทิฆัมพร สิงโตมาศ

สัมมนาวิชาการประจำปี ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. 2561


สืบเนื่องจากศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัยมีภารกิจในการผลิตงานวิจัยและบริการวิชาการในประเด็นร่วมสมัย และเกี่ยวพันกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กำลังเกิดขึ้น และในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ฯ มีแผนงานวิจัยที่จะมุ่งประเด็นวิจัยในเรื่องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เมืองในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งนอกจากจะมีความใกล้ชิดในเชิงภูมิศาสตร์กับที่ตั้งของศูนย์ฯ แล้ว การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เมืองกรุงเทพฯ ยังมีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตทางสังคมของผู้คน ไม่ใช่แต่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ เอง แต่ยังรวมถึงในต่างจังหวัด และในภูมิภาคด้วย ประกอบกับการศึกษาเมือง พื้นที่ ในสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และกระแสในช่วงหลังอย่างการศึกษาโครงสร้างพื้นฐาน และการเคลื่อนย้าย ยังถือเป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำคัญในทางสังคมศาสตร์ในปัจจุบัน

หลังการเปลี่ยนคริสต์ศตวรรษ กรุงเทพมหานครเองมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจหลายประการ ทั้งที่สืบเนื่องจากการเป็นเมืองโตเดี่ยวในประเทศพัฒนาระดับกลาง และที่สืบเนื่องจากการถูกผนวกเข้าไปอยู่ในเครือข่ายเมืองในระดับโลก ที่ทำให้กรุงเทพฯ มีที่ทางและอัตลักษณ์เฉพาะ การเปลี่ยนแปลงจากการเป็นเมืองโตเดี่ยวมีผลกระทบโดยตรงต่อความหนาแน่นของประชากร ที่ทำให้เกิดปัญหาการจราจร การขยายตัวของเมืองเป็นอภินครที่มีชานเมืองกว้างไกลเป็นวงแหวนหลายสิบกิโลเมตร และปัญหามลพิษจากรถยนต์และผู้คน ความพยายามแก้ปัญหานี้โดยการพัฒนาขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้ายังผลให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองตามมาอย่างมากมาย เช่น การเปลี่ยนแปลงของย่าน ปัญหาพื้นที่สาธารณะ ความเท่าเทียมทางสังคม อันเกิดจากการกระจายผลประโยชน์จากการโครงการนี้ที่อาจไม่เท่าเทียมนัก เพราะดูเหมือนว่า กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาค่อนข้างชัดเจน ในขณะที่ไม่ชัดเจนนักว่าผู้อยู่อาศัยในแต่ละย่าน ทั้งผู้ที่ต้องย้ายออก ผู้ที่ย้ายเข้ามาอยู่แทน และผู้ที่อยู่กับที่แต่วิถีชีวิตต้องเปลี่ยนไปจะได้รับผลกระทบอย่างไร

ในอีกด้านหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพฯ มาจากการถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเมืองในระดับโลก ซึ่งในด้านหนึ่งทำให้เมืองใหญ่ๆ ในยุคนี้ต้องกลายเป็นผู้กระทำ (agency) สำคัญเพื่อจะปักหมุดสถานะของตัวเองในเวทีโลก ส่วนหนึ่งเพื่อจะดึงดูดทุน นักท่องเที่ยว แรงงานมีฝีมือ ชนชั้นทำงานสร้างสรรค์ ผ่านการสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของเมือง สร้างความเป็นเมืองน่าอยู่ สร้างสถาปัตยกรรมที่ดึงดูด กรุงเทพฯ เองมีการเคลื่อนไหวในด้านนี้อยู่พอสมควร แม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนนักว่าเมืองนี้มีวิสัยทัศน์ทางสังคมวัฒนธรรมอย่างไร และวิสัยทัศน์เหล่านี้มาจากตัวแสดงใด เช่น กรุงเทพมหานคร รัฐ ชุมชน นักเคลื่อนไหว หรือผู้อยู่อาศัย

ทั้งหมดนี้คือที่มาของการจัดงานสัมมนาประจำปีเรื่อง “กรุงเทพฯ เมืองฟ้า” ที่มุ่งจะทำความเข้าใจเบื้องต้นต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เมืองกรุงเทพฯ โดยมุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนจากนักวิชาการจากหลากสาขา โดยมีพื้นที่เป็นตัวตั้ง และมุ่งประสานการเปลี่ยนแปลงนี้เข้ากับความเข้าใจในเชิงทฤษฎี เพื่อจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนางานวิจัยต่อไป


กำหนดการ

 • 9.30 | ลงทะเบียน
 • 10.00-10.15 | กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
   คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 10.15-11.15 | บรรยาย "Meta-theoretical Reflections on Researching the City"
 • 11.15-12.45 | เสวนาวิชาการ #1

  • การเปลี่ยนแปลงของย่านกลางเมืองและชานเมือง กรณีศึกษาจากงานวิจัย “สวนทุเรียนนนท์”: การขยายตัวของเมือง “ทำลาย หรือเกื้อหนุน”?
   ผศ.ดร.ทรงชัย ทองปาน
   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • มองการเปลี่ยนแปลงของย่านในกรุงเทพมหานครผ่านแนวคิด "Gentrification": กรณีศึกษาสามย่าน เกาะรัตนโกสินทร์ และริมแม่น้ำเจ้าพระยา
   อาจารย์ ดร. กีรติ ชื่นพิทยาธร
   คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ร่วมอภิปราย-แลกเปลี่ยนโดย
   • ผศ.ดร.ประเสริฐ แรงกล้า
    คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 13.30-15.30 | เสวนาวิชาการ #2: เสวนาโต๊ะกลม: อนาคตกรุงเทพฯ จากหลากมุมมอง
  • ผศ.ดร.อภิรดี เกษมศุข
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ผศ.ดร.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์
   คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • คุณฐาปนา บุณยประวิตร
   นายกสมาคมการผังเมืองไทย
  • ชวนเสวนาและดำเนินรายการโดย
   • อาจารย์ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร
    คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
CCSCS research

โครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย

international network
ความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ
workshops
สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
media

สื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย