KM_2559

การดำเนินงาน

บุคลากร

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

การประกันคุณภาพการศึกษา

การบริหารจัดการความรู้ (KM)

ศิษย์เก่า

ติดต่อเรา

KM_2559

ปีงบประมาณ 2559 โครงการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ประเด็นความรู้ ครั้งที่ 1 : แนวทาง หลักเกณฑ์ และหนทางสู่การขอตำแหน่งเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ (สายสนับสนุนวิชาการ) ขอบเขตและเป้าหมาย : บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และแนวทางในการขอตำแหน่งเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ บุคลากรเป้าหมาย : บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กำหนดการ : วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต วิทยากร โดย : นายวิชัย แสงดาวฉาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นางกรกนก ประภาสโสภณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา นายสยามรัฐ คงทอง หัวหน้างานมาตรฐานการศึกษาและแผนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ นางสาวศรีสุข […]

โลกกว้าง ทาง (ไม่) แคบ กับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ปาฐกถาในงานปัจฉิมนิเทศ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

รายงานประจำปี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2559-2560

ปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 เป็นรอยต่อหรือช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญอีกช่วงของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

QA_2557

ในปีการศึกษา 2557 การดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปีการศึกษา 2556 จาก 9 องค์ประกอบ 50 ตัวบ่งชี้ เป็น 5 องค์ประกอบ 21 ตัวบ่งชี้ โดยกำหนดให้องค์ประกอบแรกเป็นการผลิตบัณฑิต เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่มีตัวบ่งชี้เกี่ยวข้องกับระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน กระบวนการพัฒนาอาจารย์ กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรของนักศึกษา องค์ประกอบงานวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบสุดท้ายเป็นการบริหารการจัดการ ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2557 ผลการดำเนินงานโดยพิจารณาจากการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบประกันคุณภาพการศึกษา พบว่าในปีการศึกษา 2557 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้ผลการประเมินโดยรวมในระดับ “ดี” โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบเท่ากับ 4.10 มาตรฐาน กระบวนการพัฒนาอาจารย์ กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษา องค์ประกอบงานวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารและการจัดการ การเงินและงบประมาณ และระบบกลไกการประกันคุณภาพ

KM_2558

ปีงบประมาณ 2558 พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็นความรู้ : การเรียนการสอนแบบ Active Learning ขอบเขตและเป้าหมาย : คณาจารย์ของคณะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเทคนิคการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่นักศึกษา การจัดการความรู้ : โครงการ Role Play and Replay as Methodology for Social Science and Social Study บุคลากรเป้าหมาย : คณาจารย์ วิทยากร โดย : Professor Gary Fry การเผยแพร่องค์ความรู้ || เอกสารประกอบ คลิกที่นี่ Video สาธิต Replay Theatre คลิกที่นี่ พันธกิจด้านการวิจัย ประเด็นความรู้ : เทคนิคการหาทุนสนับสนุนงานวิจัย การตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิจัย ขอบเขตและเป้าหมาย : คณาจารย์ได้รับทุนทำวิจัย และได้มีการตีพิมพ์ […]

บุคลากรงานวิจัยและบริการวิชาการ

รายนามบุคลากร ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายงานประจำปี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2557-2558

ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีมงคลสำหรับคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพราะเป็นปีที่คณะก่อตั้งมาได้ครบ 50 ปี นับเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรีแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะแรกและเพียงคณะเดียวในประเทศไทยมาจนกระทั่งบัดนี้

QA_2556

ในปีการศึกษา 2557 การดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปีการศึกษา 2556 จาก 9 องค์ประกอบ 50 ตัวบ่งชี้ เป็น 5 องค์ประกอบ 21 ตัวบ่งชี้ โดยกำหนดให้องค์ประกอบแรกเป็นการผลิตบัณฑิต เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่มีตัวบ่งชี้เกี่ยวข้องกับระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน กระบวนการพัฒนาอาจารย์ กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรของนักศึกษา องค์ประกอบงานวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบสุดท้ายเป็นการบริหารการจัดการ ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2556 ผลการดำเนินงานโดยพิจารณาจากการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบประกันคุณภาพการศึกษา พบว่าในปีการศึกษา 2556 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้ผลการประเมินโดยรวมในระดับ “ดี” โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบเท่ากับ 4.17 มาตรฐาน กระบวนการพัฒนาอาจารย์ กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษา องค์ประกอบงานวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารและการจัดการ การเงินและงบประมาณ และระบบกลไกการประกันคุณภาพ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2554

QA_2555

ในปีการศึกษา 2550 การดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปีการศึกษา 2548 และปีการศึกษา 2549 จาก 7 มาตรฐาน 52 ตัวบ่งชี้ เป็น 9 องค์ประกอบ 68 ตัวบ่งชี้ โดยกำหนดให้องค์ประกอบแรกเป็นปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน แยกออกมาให้เห็นเด่นชัด ตามด้วยองค์ประกอบการเรียนการสอนที่มีตัวบ่งชี้เกี่ยวข้องกับระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน กระบวนการพัฒนาอาจารย์ กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษา องค์ประกอบงานวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารและการจัดการ การเงินและงบประมาณ และระบบกลไกการประกันคุณภาพ ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2555 ผลการดำเนินงานโดยพิจารณาจากการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบประกันคุณภาพการศึกษา พบว่าในปีการศึกษา 2555 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้ผลการประเมินโดยรวมในระดับ “ดี” โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบเท่ากับ 4.10 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาปีการศึกษา 2554 Download มาตรฐาน กระบวนการพัฒนาอาจารย์ กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษา องค์ประกอบงานวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารและการจัดการ การเงินและงบประมาณ […]

KM_2557

ปีงบประมาณ 2557 พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็นความรู้ : “โครงการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อประสานงานในสถาบันการศึกษา” เป้าหมาย : ประชาคมในคณะฯ และบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าใจบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียนผ่านเลนส์ที่มองจากนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยเชิญนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอย่างละ 1 ท่านในคณะฯ เป็นวิทยากรบรรยายหลัก กำหนดการ : ทุกวันพุธของเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00-16.00 น. วิทยากร โดย : MR. John Bennett สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 2 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต พันธกิจด้านการวิจัย ประเด็นความรู้ : “การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการขอตำแหน่งทางวิชาการ” เป้าหมาย : ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำวิจัยของศาสตราจารย์และนักวิจัยดีเด่นที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอกหนึ่งเดียวในคณะ โดยเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ บรรยายบอกเล่าประสบการณ์การทำวิจัยเพื่อประโยชน์แก่คณาจารย์ในคณะบุคลากร นักศึกษา และบุคคลที่สนใจทั่วไป กำหนดการ : วันพุธที่ […]