วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา

ISSN (print) 0125-7536
ISSN (online) 2651-057X

กองบรรณาธิการ
editorial staffs

วารสารฉบับล่าสุด
current issue

วารสารฉบับย้อนหลัง
back issues

วัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
aim and scope

ข้อมูลสำหรับผู้ส่งบทความ
instructions for authors

เกณฑ์การพิจารณาบทความ

แนวทางจัดเตรียมต้นฉบับ
style guides

ส่งบทความออนไลน์
online submission

บอกรับวารสารฯ
subscription

ติดต่อเรา
contact us

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ก่อตั้งและดำเนินงานโดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 และนับตั้งแต่ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ได้เริ่มเผยแพร่ทั้งในรูปแบบของสิ่งพิมพ์บริการวิชาการแก่สาธารณะ (ไม่จำหน่าย) และรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่ให้เข้าถึงได้อย่างเสรี (open access) ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง (CC BY-NC-ND)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา เป็นวารสารวิชาการที่มีการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ (peer-reviewed) จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1: มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2: กรกฎาคม-ธันวาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ เป็นเวทีนำเสนอผลงานทั้งที่เป็นการสำรวจพรมแดนความรู้ แนวคิด และทฤษฎีที่ใช้ในการทำความเข้าใจสังคม การศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งจากภายในประเทศไทยและภายในบริบททางสังคมอื่นๆ ด้วยกรอบการวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ ตลอดจนการนำเสนอประเด็นวิเคราะห์-วิจัย และกรณีศึกษาทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา เปิดรับพิจารณาบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่นำเสนอประเด็นอภิปรายเชิงทฤษฎีหรือเชิงประจักษ์ ในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความจากวิทยานิพนธ์ ที่ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณรวมทั้งบทความปริทัศน์หรือบทวิจารณ์ผลงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 37 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2561)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 36 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 36 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2560)

Creative Commons License
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา by คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.