วันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครบรอบปีที่ 52

  17 กุมภาพันธ์​ 2560 || 9.00-17.30 น. || พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  Painful Intercessions: An Ethnography of Passion Rituals in the Roman Catholic Philippines

  โดย Julius Bautista (CSEAS, Kyoto University)
  วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 14.00-16.00 น.

  การอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย Actor-Network Theory (ANT)

  วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 || เวลา 9.00-17.00 น.
  ณ ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา รุ่นแรกของประเทศไทย

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2558 นับเป็นดุษฎีบัณฑิตสาขามานุษยวิทยารุ่นแรกของประเทศไทย

  ประเทศไทย หลัง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ 2559

  วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 || 13.00-16.00 น.
  ณ ห้องเอนกประสงค์ริมน้ำ ซั้น 1 คณะศิลปศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  เถรวาทในเอเชียอาคเนย์: ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม

  ประชุมการนำเสนอผลงานประจำปี โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ วันจันทร์ที่ 19 และอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

  จันทวิภา อภิสุข: สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาสังคมวิทยา) ปีการศึกษา 2558

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับมอบปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมวิทยา ประจําปีการศึกษา 2558 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

  การอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยทฤษฎี Structuration

  กิจจกรมวิชาการโดยความร่วมมือโดย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 || 9.00-15.00 น.