Primate and Me : เรียนรู้วานร เข้าใจมนุษย์

    หนังสือรวมบทความว่าด้วยการศึกษาวานร

    สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท–ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564 “มนุษย์-พ้นมนุษย์”

    วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ทางออนไลน์ผ่าน Zoom และ facebook Live: tusocant