ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง

  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ขอเชิญรับฟังแถลงผลการศึกษา การจัดทำดัชนีภาพลักษณ์ความเป็นธรรมทางสังคม

  วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12.00 น. – 15.05 น.
  ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์ 1
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  งานแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยในโอกาสครบรอบ 84 ปี

  เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 – 14.30 น.
  ณ ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก ชั้น 4
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  พิธีมอบโล่รางวัลเนื่องในงานสถาปนามหาวิทยาลัยและการแสดงปาฐกถาทางวิชาการ

  “เถรวาทในเอเชียอาคเนย์ ต้นสหัสวรรษที่สองหลังคริสตกาล
  : มุมมองจากหลักฐานใหม่ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ”
  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30-12.00 น.
  ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มธ. ท่าพระจันทร์

  การประชุมวิชาการประจำปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 1

  วันที่ 24-25 สิงหาคม 2561
  ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นเจ้าภาพจัดพิธีวางพานพุ่ม

  เพื่อสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์
  ผู้ประศาสน์การคนแรก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 61

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดี

  ในโอกาสที่บุคลากรได้รับการยกย่องจากมหาวิทยาลัย

  พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

  ระหว่างคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับ Lahor Arts Council
  ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561