สัมมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

  ส่วนหนึ่งของกิจกรรมสานสัมพันธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (SuperSOC) ครั้งที่ 10
  วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 | 08.00 – 14.30 น.
  อาคารบรรยายรวม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  Social Sciences and Humanities Dialogues | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 1

  Social Sciences and Humanities Dialogues
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 1
  Monday, 5 March 2018 | 2-5pm
  Thammasat University, Tha Prachan

  งานวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 53 ปี

  ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ
  รักษาการแทนอธิการบดี
  ในโอกาสเข้าร่วมแสดงความยินดี

  ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิชาการ

  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.30 – 16.40 น.
  ณ ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  สนุกสนาม: การนำเสนอผลงานนักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560

  16 กุมภาพันธ์ 2561 | 13:00 – 17:00 น.
  ห้อง Auditorium 2 พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  วันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาครบรอบ 53 ปี

  วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 – 17.45 น.
  ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการประชุมวิชาการประจำปี

  ด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

  บรรยายสาธารณะ “Science and Technology Studies Across the Region”

  วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.
  ณ ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก ชั้น 4
  อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  “รำลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์: 10 ปีที่จากไป”

  วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 7.00 – 20.00 น.
  ณ ลานประติมากรรมอนุสรณ์ 6 ตุลา หน้าหอประชุมใหญ่
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์