วิทยานิพนธ์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560

  ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในเอชียตะวันออกเฉียงใต้

  วันอังคารที่ 24 ก.ย. 62 เวลา 13.30-16.00 น.
  ณ ห้องบรรยาย LA 302 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  บรรยากาศวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

  เมือวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.
  ณ ห้อง SC4001 ห้อง SC4020 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
  (SC) และห้องประชุมชั้น 2 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต

  บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

  “การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเพื่อออกแบบนโยบายการศึกษา :
  จากฐานข้อมูลถึงการออกแบบนโยบาย” วันที่ 7-8 ส.ค. 62
  เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  ขอเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

  วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.
  ณ ห้อง SC 4001 ห้อง SC 4020 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) และห้องประชุมชั้น 2 คณะสังคมวิทยาฯ มธ. ศูนย์รังสิต

  ขอเชิญร่วมเสวนาฟังทางวิชาการ

  เรื่อง “Fear and Loathing in the Anthropocene: On Eco-Anxiety and Authoritarian Impulses in an Age of Rupture”
  วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30-12.30 น.
  ณ ห้องบรรยาย 1 โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) รอบที่ 5

  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562