การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน

  และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย ครั้งที่ 3
  เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิ.ย. 2564 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล

  งานสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 20

  วันที่ 10 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564
  สามารถรับชมย้อนหลัง รายละเอียดดังนี้

  การนำเสนอผลการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน

  และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย ครั้งที่ 2
  เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล

  การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางการวิจัย (Steering Committee)

  “โครงการพัฒนาเครื่องมือในการจำแนกผู้กระทำผิดและโครงการพัฒนากระบวนการจำแนกผู้กระทำผิด” ห้อง BB201 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซนทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ