คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดี

    เนื่องในโอกาสที่ผ่านการประเมินให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

    สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท–ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2565 “…IN THE MAKING”

    วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์