การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน

    และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย ครั้งที่ 3
    เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิ.ย. 2564 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล