55 ปี การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: การก้าวข้ามสู่ดินแดนอันพร่าเลือน

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากำลังก้าวข้ามสู่ความสนใจในดินแดนทางวิชาการที่ดูพร่าเลือนและยังไม่มีผู้ใดครอบครองเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ทั้งนี้โดยอาศัยศาสตร์และศิลป์แห่ง “การทำความเข้าใจ” ซึ่งเป็นหลักปรัชญาสำคัญของคณะฯ (เข้าใจ เคารพ เปลี่ยนแปลง)

  สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 “ข่ายใย-กายา-วิญญาณ-วัตถุุธรรม”

  วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

  วิทยานิพนธ์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560

  ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในเอชียตะวันออกเฉียงใต้

  วันอังคารที่ 24 ก.ย. 62 เวลา 13.30-16.00 น.
  ณ ห้องบรรยาย LA 302 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  บรรยากาศวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

  เมือวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.
  ณ ห้อง SC4001 ห้อง SC4020 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
  (SC) และห้องประชุมชั้น 2 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต

  บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

  “การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเพื่อออกแบบนโยบายการศึกษา :
  จากฐานข้อมูลถึงการออกแบบนโยบาย” วันที่ 7-8 ส.ค. 62
  เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  ขอเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

  วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.
  ณ ห้อง SC 4001 ห้อง SC 4020 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) และห้องประชุมชั้น 2 คณะสังคมวิทยาฯ มธ. ศูนย์รังสิต