สัมมนาหัวข้อและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท–ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566 “Art – Space – Workplace – Relationalities”


โปสเตอร์โดย วรพร พงษ์สามารถ

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
นักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566
และนำเสนอวิทยานิพนธ์รางวัลดีมาก มธ. ประจำปีการศึกษา 2564
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Art – Space – Workplace – Relationalities

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์


10.00-12.00 น.

Session 1.1

“พุทธศิลป์แนวพิสดาร” ในวัดปริวาสราชสงคราม: พัฒนาการและความหมายของพุทธศิลป์ปูนปั้นสกุลช่างเพชรบุรี
ธวัชชัย ทองปั้น

สัมพันธภาพต่างสายพันธุ์ในศิลปะ: ศิลปินร่วมสมัยไทยที่มีกระบวนการทำงานร่วมกับสัตว์
วรพร พงษ์สามารถ

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย อ.ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
(ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

Session 1.2

ไรเดอร์ เทคโนโลยี แอปพลิเคชั่น: จักรยานยนต์รับจ้างและความหมายของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป
ณปภัช สิริเกษมชัย

ยูทูบเบอร์: แรงงานเสรีหรือผู้ประกอบการดิจิทัล ตัวตนและการต่อรอง
กานต์พิชชา อภิวันท์สนอง

ไมโครเซเลบริตีในวงการสื่อโป๊: ความท้าทายในงานสร้างคอนเทนต์ทางเพศและความสำเร็จของทุนกามาอารมณ์ในแบรนด์เซ็กส์ครีเอเตอร์กะเทย
ธนวุฒิ ศรีสวัสดิ์

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย ผศ.ดร.ประเสริฐ แรงกล้า
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

12.00-13.00 น. พัก

13.00-14.50 น.

Session 2.1

การเมืองบนทวิตเตอร์: ศรัทธา และความหวังของคนรุ่นใหม่
นลินรัตน์ เลิศลีลาวิราม

การรวมกลุ่มของครูเพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม
พสินี ธีระกานตภิรัตน์

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย อ.ดร.คัคณางค์ ยาวะประภาษ
(คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

Session 2.2

Space Simulator: ประสบการณ์อวกาศผ่านเกม
วิรัญจ์ ศรีบวรปราชญ์

ทุเรียนและมนุษย์: ชีวะสังคมของการผลิตทุเรียนในประเทศไทย
Wu Tong

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย ผศ.ดร.ประกีรติ สัตสุต
(คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

14.50-15.50 น.

Session 3

การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์รางวัล “ดีมาก” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ (สาขาวิชามานุษยวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2564 และแลกเปลี่ยนประสบการณ์บนเส้นทางสายวิทยานิพนธ์
เมื่อเส้นทางคือสนาม: ชาติพันธุ์วรรณนาการเคลื่อนย้ายบนเส้นทางของรถเมล์สายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์
นักวิจัย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชวนสนทนา โดย ผศ.ดร.ประกีรติ สัตสุต
(คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)