เกี่ยวกับคณะ

การดำเนินงาน

คณะผู้บริหาร

บุคลากร

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

จรรยาบรรณของบุคลากรคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

การประกันคุณภาพการศึกษา

การบริหารจัดการความรู้ (KM)

ศิษย์เก่า

ติดต่อเรา


คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้รับการก่อตั้งในปี พ.ศ.2508 โดย ศาสตราจารย์ ดร. พลตรีบัญชา มินทรขินทร์ คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตามประกาศในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2508 ให้เพิ่มแผนกวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขึ้นในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และเรียกปริญญาบัตรในสาขานี้ว่า สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต ชื่อภาษาอังกฤษว่า B.A. (Sociology and Anthropology)

ในการเตรียมการแรกเริ่มนั้น ศาสตราจารย์ ดร. พลตรีบัญชา มินทรขินทร์ ได้พบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักคิดหลายท่านจากสถาบันต่างๆ อาทิ ศาสตราจารย์เกษม อุทยานิน ศาสตราจารย์ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง ศาสตราจารย์พัทยา สายหู รวมถึงการเรียนทาบทามรองศาสตราจารย์จำเรียง ภาวิจิตร และรองศาสตราจารย์เฉลิมศรี ธรรมบุตร มาร่วมงานในการเปิดแผนกวิชาดังกล่าว แต่ทว่าเมื่อถึงขั้นดำเนินการขออนุมัติตัวจากต้นสังกัด ได้รับการอนุมัติเพียงให้มาช่วยราชการเป็นครั้งคราว ประจวบกับศาสตราจารย์ ดร. พลตรีบัญชา มินทรขินทร์ ได้รับคำสั่งย้าย ให้ไปเป็นเอกอัครราชทูตประจำกรุงไซง่อน จึงได้มอบภาระกิจสำคัญสำหรับการดำเนินงานจัดตั้งทีมงานรวมถึงการร่างหลักสูตรไว้กับศาสตราจารย์ คุณหญิงสุภาพ วิเศษสุรการ ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (เมษายน 2508 – ธันวาคม 2514) การดำเนินงานในการจัดตั้งผู้ร่วมงาน การร่างหลักสูตรได้ดำเนินลุล่วงไปด้วยดี

ต่อมาปี พ.ศ.2520 แผนกวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้ปรับสถานะเป็นแผนกวิชาอิสระ มีสถานะเทียบเท่าคณะในวันที่ 17 มกราคม 2520 ต่อมาได้ปรับสถานะเป็น คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แห่งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2527 มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้าแผนกอิสระ และผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี จนถึงปัจจุบัน 15 ท่าน (ดูรายนามทั้งหมดได้ ที่นี่)

สำหรับการพัฒนาทางวิชาการ คณะฯ ได้เปิดสอนระดับปริญญาโทสาขาสังคมวิทยา โดยใช้ชื่อปริญญาบัตรว่า สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (สังคมวิทยา) ชื่อภาษาอังกฤษว่า Master of Arts (Sociology) ต่อมาได้เปิดหลักสูตร ปริญญาโทสาขามานุษยวิทยา โดยใช้ชื่อปริญญาบัตรว่าสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (มานุษยวิทยา) ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Arts (Anthropology) ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมการวิจัยภาคสนาม

ในปี พ.ศ. 2538 คณะฯ ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรการวิจัยทางสังคมโดยใช้ชื่อปริญญาบัตรว่า ประกาศนียบัตรบัณฑิตการวิจัย ทางสังคม (Graduate Diploma in Social Research) และในปี 2551 ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรีการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) ใช้ชื่อปริญญาบัตรว่า สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (การวิจัยทางสังคม) ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Social Research) ปี 2552 เปิดหลักสูตรปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา ใช้ชื่อปริญญาบัตรว่า ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา ชื่อภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Anthropology) ปี 2554 เปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ใช้ชื่อปริญญาบัตรว่า สังคมวิทยาและมานุษยวิทยมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม) ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Arts (Social Research)