งานวิจัยของอาจารย์

เดิมที ความแตกต่างของกลุ่มคนที่นักสังคมวิทยาและนักมามานุษยวิทยาสนใจศึกษาก็คือ นักสังคมวิทยาศึกษาผู้คนในชุมชนเมือง ส่วนนักมานุษยวิทยาสนใจศึกษากลุ่มคนหรือผู้คนต่างชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในดินแดนอันไกลโพ้น… จนเมื่อการเชื่อมโยงติดต่อกันของผู้คนในโลกเป็นไปอย่างง่ายดายขึ้น การโยกย้ายเคลื่อนที่ของมนุษย์แทบจะลบเส้นพรมแดนของชาติ การงานและพื้นที่ศึกษาของนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาก็พร่าเลือนลง กล่าวได้โดยง่ายว่า โลก..เป็นห้องทำงานของพวกเรา


View TU socant research in a larger map

  • รายชื่อผลงานวิจัย พุทธศักราช 2552
  • รายชื่อผลงานวิจัย พุทธศักราช 2551
  • รายชื่อผลงานวิจัย พุทธศักราช 2550
  • รายชื่อผลงานวิจัย พุทธศักราช 2549
  • รายชื่อผลงานวิจัย พุทธศักราช 2548