หลักสูตร

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาได้ ที่นี่

โครงการบัณฑิตศึกษา
Postgraduate Programmes

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา

หลักสูตรสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

หลักสูตรปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (โครงการปกติ)

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาการวิจัยทางสังคม