หลักสูตร

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาได้ ที่นี่

โครงการบัณฑิตศึกษา
Postgraduate Programmes

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)

หลักสูตรสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)

หลักสูตรปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (โครงการปกติ)

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาการวิจัยทางสังคม