การรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี


หลักสูตรปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร


เรียนสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแล้วได้อะไร?หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
(โครงการพิเศษ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร


เรียนสาขาวิจัยทางสังคมแล้วได้อะไร?

ระดับบัณฑิตศึกษาข้อมูลเบื้องต้น [อ่าน]


ปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

 • 11 เม.ย.66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ปีการศึกษา 2566 [อ่าน]
 • 12 พ.ค.66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ปีการศึกษา 2566 [อ่าน]
 • 24 พ.ค.66 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ปีการศึกษา 2566 [อ่าน]
 • 29 พ.ค.66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ปีการศึกษา 2566 [อ่าน]

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา

 • 24 มี.ค.66 เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2566 [อ่าน]
 • 11 เม.ย.66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2566 [อ่าน]
 • 12 พ.ค.66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) ระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2566 [อ่าน]
 • 24 พ.ค.66 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2566 [อ่าน]
 • 29 พ.ค.66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2566 [อ่าน]

ปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา

 • กรอกใบสมัคร รอบที่ 2 [Google Forms]
 • 24 มี.ค.66 เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 และ รอบที่ 2) [อ่าน]
 • 11 เม.ย.66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 [อ่าน]
 • 12 พ.ค.66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) ระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 [อ่าน]
 • 24 พ.ค.66 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 [อ่าน]
 • 29 พ.ค.66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิขามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 [อ่าน]
 • 8 มิ.ย.66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 [อ่าน]
 • 20 มิ.ย.66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) ระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 [อ่าน]
 • 26 มิ.ย.66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิขามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 [อ่าน]