การรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี


หลักสูตรปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
(โครงการพิเศษ)

ระดับบัณฑิตศึกษาข้อมูลเบื้องต้น [อ่าน]


ปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

 • 19 เม.ย.64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ปีการศึกษา 2564
  [อ่าน]
 • 11 พ.ค.64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) ปีการศึกษา 2564
  [อ่าน]
 • 25 พ.ค.64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2564
  [อ่าน]
 • 31 พ.ค.64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564
  [อ่าน]

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา

  เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2564 [อ่าน]
 • 19 เม.ย.64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2564
  [อ่าน]
 • 11 พ.ค.64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) ปีการศึกษา 2564
  [อ่าน]
 • 25 พ.ค.64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2564
  [อ่าน]
 • 31 พ.ค.64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564
  [อ่าน]

ปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา

  เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2564 [อ่าน]
 • 8 เม.ย.64 แจ้งไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)
  [อ่าน]