การรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี


หลักสูตรปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
(โครงการพิเศษ)

“Designed by vectorpouch / Freepik”


ระดับบัณฑิตศึกษาข้อมูลเบื้องต้น [อ่าน]


ปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา


ปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา