การรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี


หลักสูตรปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
(โครงการพิเศษ)


ระดับบัณฑิตศึกษาข้อมูลเบื้องต้น [อ่าน]


ปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

 • 1 เม.ย.65 ประกาศคณะฯ เรื่อง แจ้งรูปแบบและวิธีการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ฯ [อ่าน]
 • 18 เม.ย.65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ปีการศึกษา 2565 [อ่าน]
 • 10 พ.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ปีการศึกษา 2565 [อ่าน]
 • 25 พ.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ปีการศึกษา 2565 [อ่าน]
 • 30 พ.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ปีการศึกษา 2565 [อ่าน]

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา

 • 25 มี.ค.65 เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2565 [อ่าน]
 • 1 เม.ย.65 ประกาศคณะฯ เรื่อง แจ้งรูปแบบและวิธีการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ฯ [อ่าน]
 • 18 เม.ย.65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2565 [อ่าน]
 • 10 พ.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) ระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2565 [อ่าน]
 • 25 พ.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2565 [อ่าน]
 • 30 พ.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2565 [อ่าน]

ปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา

 • 25 มี.ค.65 เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2565 [อ่าน]
 • 1 เม.ย.65 ประกาศคณะฯ เรื่อง แจ้งรูปแบบและวิธีการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ฯ [อ่าน]
 • 18 เม.ย.65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2565 [อ่าน]
 • 10 พ.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) ระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2565 [อ่าน]
 • 25 พ.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2565 [อ่าน]
 • 30 พ.ค.65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2565 [อ่าน]