การรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี


หลักสูตรปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
(โครงการพิเศษ)

ระดับบัณฑิตศึกษาข้อมูลเบื้องต้น [อ่าน]


ปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

 • 19 เม.ย.64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ปีการศึกษา 2564
  [อ่าน]

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา

  เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2564 [อ่าน]
 • 19 เม.ย.64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2564
  [อ่าน]

ปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา

  เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2564 [อ่าน]
 • 19 เม.ย.64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2564
  [อ่าน]