การรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี

หนังสั้นแนะนำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. คลิกที่นี่

  • หลักสูตรปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

  • หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)

    • โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2559
      ดาวน์โหลดใบสมัคร [pdf]
      เอกสารการชำระค่าสมัคร [pdf]

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

      [คลิกที่นี่] เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

      ขั้นตอนสำหรับนักศึกษาใหม่

      เข้าไปที่ Website ของ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อกรอกประวัตินักศึกษาใหม่ดังนี้
      1. หัวข้อนักศึกษาใหม่
      2. ค้นหาเลขทะเบียน นศ. ใหม่ จากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ชื่อ – นามสกุล
      3. ให้นำ เลขทะเบียนนักศึกษาและรหัสผ่าน Login เพื่อกรอกประวัตินักศึกษาใหม่

      [คลิกที่นี่] เพื่อดูตัวอย่างการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่

      การทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TCTC) ประจำปีการศึกษา 2559

      กำหนดวันสอบ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
      [คลิกที่นี่] อ่านข้อกำหนดสำหรับนักศึกษาในการเข้าทดสอบฯ

    ระดับบัณฑิตศึกษา

    2016_PG_admission

    ปริญญาโท

  • หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

  • หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา

    • เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2559 [อ่าน]
      3 พ.ค.59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) สาขามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2559
      [อ่าน]

    ปริญญาเอก

  • หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา

    • เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2559 [อ่าน]
      3 พ.ค.59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) สาขามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2559
      [อ่าน]