กิจกรรมวิชาการ


สัมมนาวิชาการ


เสวนาวิชาการ


คณาจารย์ในเวทีสาธารณะ


เวทีวิชาการของนักศึกษา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จัดให้มีสัมมนาวิชาการประจำปี ของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ และศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมความร่วมมือในการจัดสัมมนาวิชาการร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายวิชาการ ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเปิดพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย ผ่านเวทีเสวนาวิชาการและการบรรยายพิเศษ โดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชา ในประเด็นและกรณีศึกษาทีอยู่ในความสนใจของแวดวงวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์

นอกจากนี้ ยังจัดให้มี สังคมวิทยา-มานุษยวิทยาเสวนา || สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา เวทีทางวิชาการที่เน้นให้อาจารย์ในคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและนักวิชาการรับเชิญ ได้นำเสนอผลงานวิจัยล่าสุดของตนเอง จึงเป็นเสมือนเวทีแสดงสถานภาพของความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของคณะฯ และของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

การเสวนาทางวิชาการนับเป็นโอกาสสำคัญที่จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อถกเถียงและข้อมูลจากสนาม หลายต่อหลายครั้งที่แม้ว่าโจทย์วิจัยหรือพื้นที่ศึกษาของผู้เสนอผลงานจะแตกต่างจากความสนใจของผู้เข้าร่วมเสวนา แต่การเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการก็มีส่วนกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติการทางวิชาการขัดเกลาหรือลับเหลาให้ประเด็นข้อถกเถียงที่ตนครุ่นคิดอยู่แหลมคมขึ้นได้

คณาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีส่วนร่วมในเวทีวิชาการสาธารณะ โดยได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษและร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามสถาบันวิชาการและองค์กรด้านสังคมวัฒนธรรมต่างๆ ตลอดจนร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ

เวทีวิชาการของนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในระดับปริญญาตรีประกอบด้วย สัมมนาวิชาการประจำปีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทั่วประเทศ

และ อาศรมเสวนา ว่าด้วยประเด็นที่อยู่ในความสนใจของคนรุ่นใหม่ ภายใต้ชายคา “อาศรมสังคมวิทยามานุษยวิทยา″ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา