สังคมวิทยา-มานุษยวิทยาเสวนา

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

การจัดการอารมณ์ในชีวิตแต่งงาน

สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ครั้งที่ 3/2557
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐจรี สุวรรณภัฏ
วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 9.30-12.30 น.

Delta Ontologies: Infrastructural Transformations in Southeast Asia

สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ครั้งที่ 1/2557
วิทยากร Atsuro Morita || Casper Bruun Jensen
ร่วมอภิปรายโดย จักรกริช สังขมณี
วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-12.30 น.

สรวลเสวนาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 4/2556

ประเด็น “เดรัจฉานศึกษา: มานุษยวิทยาว่าด้วยสัตว์” วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 เวลา 9.30-12.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ตึกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์

สรวลเสวนาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 3/2556

โดย อาจารย์บุญเลิศ วิเศษปรีชา วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ตึกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์

สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ครั้งที่ 2/2556

สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ครั้งที่ 2/2556 โดย Professor Katherine A. Bowie (Anthropology, UW Madison) วันที่ 9 สิงหาคม 2556 ห้องอเนกประสงค์ 1 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ครั้งที่ 1/2556

สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ครั้งที่ 1/2556 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนก กาญจนจันทร วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ห้องอเนกประสงค์ 1 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สังคมวิทยา-มานุษยวิทยาเสวนา ครั้งที่ 6: ทำไมสิงคโปร์จึงไม่ต้องการวิชามานุษยวิทยา

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนา กิติอาษา
(National University of Singapore)
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 14.30-17.30 น.

สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา เสวนา ครั้งที่ 5

ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง “ประสบการณ์ข้ามถิ่นฐานผ่านการสมรส: ชาติพันธุ์นิพนธ์เชิงวิพากษ์ว่าด้วยชีวิตข้ามพรมแดน” โดย อาจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 14.00-16.00 น.