การจัดการอารมณ์ในชีวิตแต่งงาน

socanth-talk-series-3-2557
ภาพ: ART Laboratory – transformation of Masterpieces: Kandinsky visit Caravaggio /energy lines || https://flic.kr/p/7TrADX
สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา
ครั้งที่ 3/2557

ขอเชิญฟังการบรรยายหัวข้อ

การจัดการอารมณ์ในชีวิตแต่งงาน

(Emotion Work in Marriage)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐจรี สุวรรณภัฏ
อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย
อาจารย์ ดร. ปณิธี บราวน์

วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557
เวลา 9.30-12.30 น.

ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของมนุษย์ กล่าวคือ โดยส่วนใหญ่มนุษย์เติบโตและใช้ชีวิตกับครอบครัว เป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว มีการปฏิสัมพันธ์ พัฒนาความรักและความผูกพันกับสมาชิกคนอื่นๆ รวมทั้งได้รับการอบรม ขัดเกลา (socialization) ให้เรียนรู้บรรทัดฐานทางสังคม และค่านิยมต่างๆ ของสังคม บุคคลโดยทั่วๆ ไปจึงมักมองว่าชีวิตครอบครัว (family life) เป็นเรื่องธรรมชาติ เป็นสิ่งที่รู้ๆ กันอยู่ (taken-for-granted) ไม่จำเป็นต้องตั้งคำถามและศึกษาชีวิตครอบครัวที่เราคุ้นเคย

รูปแบบครอบครัวและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวยังมีความเชื่อมโยงกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในช่วงเวลานั้นๆ อย่างไรก็ตามบุคคลในสังคมมักจะยึดถือแนวคิดครอบครัวในอุดมคติ โดยมองว่าครอบครัวที่อบอุ่น สมบูรณ์แบบต้องประกอบด้วยพ่อแม่และลูกภายใต้สถาบันการสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ขาดการตระหนักถึงรูปแบบและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวในปัจจุบันที่มีความซับซ้อน หลากหลาย อันเป็นผลมาจากการปรับตัวของครอบครัวตามสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ประสบการณ์ทางด้านอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของคู่แต่งงานภายใต้บริบทการใช้ชีวิตคู่เป็นรูปแบบหนึ่งของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและใกล้ชิด (personal and intimate relationship) อารมณ์ไม่ใช่สิ่งที่คู่แต่งงานเพียงแค่มีประสบการณ์ แต่เป็นสิ่งที่ถูกตีความ ควบคุม ดัดแปลง ต่อรอง และจัดการในลักษณะที่ผ่านการไตร่ตรอง เพื่อที่จะเติมเต็มบทบาทเชิงอุดมคติของการเป็นคู่สมรส “ที่ดี” และเพื่อรักษาชีวิตแต่งงานให้ยาวนาน