นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ตารางการบรรยาย

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (ภาคปกติ)

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)

การวิจัยภาคสนามของนักศึกษา

จริยธรรมของนักศึกษา

ทุนการศึกษา

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (ภาคปกติ)

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)

กิจกรรมนักศึกษา

คณะกรรมการนักศึกษา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12121

ฝ่ายบริการวิชาการ
โทร. 0-2696-5814
ฝ่ายการนักศึกษา
โทร. 0-2696 -5806

โทรสาร: 0-2696-5812

เส้นทางของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ศิษย์เก่า

โครงการบัณฑิตศึกษา


แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา


ปริญญาตรี


การเทียบโอน / ย้ายเข้าคณะฯ