นักศึกษาระดับปริญญาตรี Undergraduate Students

ตารางการบรรยาย

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (ภาคปกติ)

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)

การวิจัยภาคสนามของนักศึกษา

จริยธรรมของนักศึกษา

ทุนการศึกษา

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (ภาคปกติ)

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)

กิจกรรมนักศึกษา

คณะกรรมการนักศึกษา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12121

ฝ่ายบริการวิชาการ
โทร. 0-2696-5814
ฝ่ายการนักศึกษา
โทร. 0-2696 -5806

โทรสาร: 0-2696-5812

เส้นทางของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ศิษย์เก่า

โครงการบัณฑิตศึกษา


แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา


ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ปริญญาตรี สาขาการวิจัยทางสังคม


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2547


นักศึกษาที่ถูกลงโทษตามข้อบังคับ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา ซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำสั่งถูกลงโทษหรือมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติม อันจะทำให้โทษตามที่ได้รับลดลงหรือเปลี่ยนแปลงไป นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิยื่นคำร้องขออุทธรณ์คำสั่งลงโทษพร้อมด้วยเหตุผลต่อรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งลงโทษ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547

Download (PDF, 75KB)