นักศึกษาระดับปริญญาตรี Undergraduate Students

ตารางการบรรยาย

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (ภาคปกติ)

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)

การวิจัยภาคสนามของนักศึกษา

จริยธรรมของนักศึกษา

ทุนการศึกษา

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (ภาคปกติ)

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)

กิจกรรมนักศึกษา

คณะกรรมการนักศึกษา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12121

ฝ่ายบริการวิชาการ
โทร. 0-2696-5814
ฝ่ายการนักศึกษา
โทร. 0-2696 -5806

โทรสาร: 0-2696-5812

เส้นทางของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ศิษย์เก่า

โครงการบัณฑิตศึกษา


แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา


ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ปริญญาตรี สาขาการวิจัยทางสังคม


สม.420 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ