นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ตารางการบรรยาย

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (ภาคปกติ)

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)

การวิจัยภาคสนามของนักศึกษา

จริยธรรมของนักศึกษา

ทุนการศึกษา

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (ภาคปกติ)

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)

กิจกรรมนักศึกษา

คณะกรรมการนักศึกษา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12121

ฝ่ายบริการวิชาการ
โทร. 0-2696-5814
ฝ่ายการนักศึกษา
โทร. 0-2696 -5806

โทรสาร: 0-2696-5812

เส้นทางของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ศิษย์เก่า

โครงการบัณฑิตศึกษา


แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา


ปริญญาตรี


สม.420 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2547


นักศึกษาที่ถูกลงโทษตามข้อบังคับ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา ซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำสั่งถูกลงโทษหรือมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติม อันจะทำให้โทษตามที่ได้รับลดลงหรือเปลี่ยนแปลงไป นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิยื่นคำร้องขออุทธรณ์คำสั่งลงโทษพร้อมด้วยเหตุผลต่อรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งลงโทษ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547

Download (PDF, 75KB)