คณะกรรมการนักศึกษา

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566

พีรภัทร พงษ์หาญพจน์ (พีพี)

ประธาน

 

จรรยพร ประดิษฐ์ (เจนญ่า)

รองประธาน

 

ชลธิชา เสวีพงศ์ (มิว)

เลขานุการ

 

ชัชฎาภรณ์ คุ้มลาภ (แบม)

เหรัญญิก

 

กานต์ พจนากนกกุล (กาน)

ประชาสัมพันธ์

 

กิตตินันท์ ฉันทวิลาส (แป๊บ)

กีฬา

 

ธนบดี อยู่นุ้ย (ตลับเทป)

วิชาการ

 

ชนนิกานต์ ขาวด้วง (กานต์)

สวัสดิการ

 

นฤวัต วุฒิยะโชโต (พรอสเปอร์)

วัฒนธรรม

 

ณิชกานต์ นาคจินดา (ใบว่าน)

วัฒนธรรม

 

ธีรภัทร์ ลั่นซ้าย (ก๊อต)

พัสดุ

 

 


คณะกรรมการนักศึกษาที่ผ่านมา