ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่ข่าว:-

>> ข่าวกิจกรรมคณะ
>> ข่าวกิจกรรมวิชาการ
>> ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
>> ข่าวบริการการศึกษา
>> ทุนและรางวัล
>> ข่าวรับสมัครงาน

เถรวาทในเอเชียอาคเนย์: ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม (ปีที่ 2)

โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. วันที่ 17 ตุลาคม 2560งานเกษียณอายุราชการ ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความขอบคุณ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการโลกวิชาการ โลกสาธารณะ และโลกส่วนตัวของผู้หญิง

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30- 16:30 น.
ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-15.00 น.
ศูนย์รังสิต : ห้องประชุม ชั้น 2
ท่าพระจันทร์ : ห้องโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 3ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมเพื่อเสนอความเห็นในการสรรหาอธิการบดี

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องออดิธอเรี่ยม 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มธ. ศูนย์รังสิตกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง SC 4001 และห้อง SC 4020 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ (SC)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30-13.00 น. ณ โครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์