ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่ข่าว:-

>> ข่าวกิจกรรมคณะ
>> ข่าวกิจกรรมวิชาการ
>> ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
>> ข่าวบริการการศึกษา
>> ทุนและรางวัล
>> ข่าวรับสมัครงาน

แถลงผลการศึกษา การจัดทำดัชนีภาพลักษณ์ความเป็นธรรมทางสังคม

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12.00 น. – 15.05 น.
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ มธ. ท่าพระจันทร์

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอเชิญรับฟังแถลงผลการศึกษา การจัดทำดัชนีภาพลักษณ์ความเป็นธรรมทางสังคม

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12.00 น. – 15.05 น.
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

งานแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยในโอกาสครบรอบ 84 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 – 14.30 น.
ณ ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก ชั้น 4
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พิธีมอบโล่รางวัลเนื่องในงานสถาปนามหาวิทยาลัยและการแสดงปาฐกถาทางวิชาการ

“เถรวาทในเอเชียอาคเนย์ ต้นสหัสวรรษที่สองหลังคริสตกาล
: มุมมองจากหลักฐานใหม่ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ”
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มธ. ท่าพระจันทร์

การประชุมวิชาการประจำปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 1

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2561
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นเจ้าภาพจัดพิธีวางพานพุ่ม

เพื่อสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์
ผู้ประศาสน์การคนแรก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 61