ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ฉบับที่ 2 เรื่อง รายงานผลการรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีฯ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ฉบับที่ 2
เรื่อง รายงานผลการรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รายละเอียด ดังนี้

รายงานผลการรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Download (PDF, Unknown)