ประกาศ

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ประกาศหลังรับฟังข้อเสนอแนะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 3 มธ.ท่าพระจันทร์

ผู้สนใจยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น.