blogs

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

มองเรื่องเล็ก ให้เป็นเรื่องใหญ่

ยุกติ มุกดาวิจิตร เขียน
สำนักพิมพ์ปาตานีฟอรั่ม จัดพิมพ์

“We Love Mr King”: Malay Muslims of Southern Thailand in the Wake of the Unrest

Anusorn Unno (2018)
Singapore: ISEAS – Yusof Ishak Institute

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ: บทเรียนจากเพื่อนบ้าน

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ บรรณาธิการ | ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ บรรณาธิการเล่ม
จัดพิมพ์โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ผู้สูงอายุในสังคมจีน : การจัดสวัสดิการต้นแบบการดูแลและกิจกรรมทางสังคม (ฉบับตีพิมพ์)

ผลงานตีพิมพ์จากโครงการวิจัย “ผู้สูงอายุในสังคมจีน: การจัดสวัสดิการ ต้นแบบการดูแล และกิจกรรมทางสังคม” โดย ผศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ จัดพิมพ์โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

“กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์รุ่นที่ 2”

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ร่วมกับ อพท. แถลงข่าวเปิดตัว 11 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ปีล่าสุด

บทวิเคราะห์บทบัญญัติว่าด้วยธรรมาภิบาล ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และข้อเสนอในการปรับปรุง

นำเสนอในงานสัมมนา “3 ปี กสทช.: ความฝัน ความเป็นจริง และการปฏิรูปกฎกติกา” เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การจัดการมรดกวัฒนธรรม กรณีเขตเมืองพระนคร ประเทศกัมพูชา

การบริหารจัดการของ APSARA มีหลายองค์ประกอบที่จะเป็นประโยชน์และสมควรที่ประเทศไทยน่าจะลองรับมาปรับใช้ เพื่อให้การจัดการมรดกวัฒนธรรมของไทย มีการกระจายอำนาจ รวมไปถึงตรวจสอบการทำงานเพื่อสร้างมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันได้

อปท. กับประชาธิปไตยท้องถิ่น

ในระยะกว่า 20 ปีที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยกำลังเติบโต เป็นการการเติบโตทั้งในทางประสิทธิภาพการบริหารงานและการบริหารจัดการงบประมาณ ไม่เพียงเท่านั้น การเติบโตของ อปท. คือดัชนีหนึ่งของการเติบโตของระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น

ชวน “homo ludens” มา “เล่น” สงกรานต์

เมื่อคิดเช่นนี้ การเล่นก็ต้องมาก่อนประเพณี และยังเป็นไปได้มากว่าเล่นไปๆ สัญลักษณ์ “ศักดิ์สิทธิ์” ทั้งหลายที่มาทีหลังค่อยๆ มาเกาะเกี่ยวการเล่น ทำให้การเล่นกลายเป็นพิธีกรรม แล้วเราก็เลยมีประเพณีสงกรานต์อันศักดิ์สิทธิ์ และการเล่นสาดน้ำที่สามานย์

Inside Out ฉบับปฐมฤกษ์

จดหมายข่าวศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถาบันเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์