“กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์รุ่นที่ 2”

DASTA_1

DASTA_2

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
องค์การมหาชน) หรือ อพท.
และ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดงานแถลงข่าว

“กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์รุ่นที่ 2”

เปิดตัว 11 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ปีล่าสุด ที่ผ่านการคัดเลือก และการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม Grand Mercure Bangkok Fortune โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ และ พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท
เป็นประธานในพิธี

ร่วมด้วย
ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณบดี
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำหรับ ท่านที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สามารถหาข้อมูลและ
รายละเอียด สืบค้น ติดตาม ก่อนไปท่องเที่ยว เผื่อสัมผัส และลงมือทำด้วยตนเองได้จริง ผ่านทางเว็บไซต์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์