อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัคณางค์ ยาวะประภาษ

Ph.D. in Anthropology, University College London (UCL), UK
MSc Social Anthropology (Merit), The London School of Economics and Political Science (LSE), UK
อ.บ. (อังกฤษ)(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจทางวิชาการ
– เพศภาวะ
– ศาสนาและสังคม
– ผู้หญิงกับพุทธศาสนา
– มานุษยวิทยาดิจิทัล

CV || kakanang.yava@gmail.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนิดา ชิตบัณฑิตย์ (ลาศึกษาต่อ)

สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วส.บ. (หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– มานุษยวิทยาสตรีนิยม
– การศึกษาผู้หญิงจากประสบการณ์ชีวิต และเรื่องเล่า
– การประดิษฐ์/สร้าง ประเพณีวัฒนธรรมร่วมสมัย
– วัฒนธรรมการบริโภคและการแปรรูปวัฒนธรรมเป็นสินค้า

CV || chanidajob@gmail.com


อาจารย์ ดร. ณัฐพล วิสุทธิแพทย์

Ph.D. (Ethnomusicology), University of California, Riverside, USA
M.A. (Ethnomusicology), Kent State University, Ohio, USA
กศ.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา (ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความสนใจทางวิชาการ
– มานุษยวิทยาดนตรี
– เพศภาวะ เพศวิถี และเควียร์
– ดนตรีกับพิธีกรรม การเคลื่อนที่ และเทคโนโลยี
– เสียง พื้นที่ และเรือนร่าง
– วัฒนธรรมสมัยนิยม
– การสอนดนตรีโลก

CV || nattapolwis@gmail.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์

Ph.D. (Urban Engineering)
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม)
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)

ความสนใจทางวิชาการ
– มรดกวัฒนธรรมศึกษา
– พิพิธภัณฑ์ศึกษา
– การอนุรักษ์ชุมชนเมือง

CV || tiamsoon@tu.ac.th , tiamsoon@gmail.com


รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา

Ph.D. (Anthropology), University of Wisconsin – Madison, USA
สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– มานุษยวิทยาเมือง
– คนชายขอบ
– การเคลื่อนไหวทางสังคม
– ความรุนแรงและความทุกข์ทนทางสังคม (Social suffering)
– เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ฟิลิปปินส์
– สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

CV || boonlert_pricha@yahoo.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ แรงกล้า

Ph.D. Anthropology, Australian Nation University (ANU)
M.Sc. Natural Resource Management, AIT
B.A. Political Sciences, Chulalongkorn University

ความสนใจทางวิชาการ
– ความเป็นชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
– การลี้ภัย การย้ายถิ่น และลักษณะข้ามชาติ
– ศาสนาและความมั่นคงของมนุษย์
– มานุษยวิทยาเศรษฐกิจและการพัฒนา

CV || prasertra@yahoo.com , prasertran@gmail.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกีรติ สัตสุต

Ph.D. (Anthropology), University of Wisconsin-Madison, USA
M.A. (Anthropology), University of Wisconsin-Madison, USA
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
B.A. (Economics), Bard College, USA

ความสนใจทางวิชาการ
– พุทธเถรวาท
– ศาสนา การเมือง และกฎหมาย
– มานุษยวิทยารัฐ
– เศรษฐศาสตร์การเมือง

CV || satasut@tu.ac.th


รองศาสตราจารย์ ดร.พจนก กาญจนจันทร

Ph.D. (Archaeology) University of Bristol, U.K.
M.A. (Landscape Archaeology (with commendation) University of Bristol, U.K.
M.A. (Translation Studies) Warwick University, U.K.
ศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความสนใจทางวิชาการ
– สังคม-เศรษฐกิจสมัยก่อนประวัติศาสตร์
– การค้าทางไกลสมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยประวัติศาสตร์ยุคต้น
– เทคโนโลยีโบราณ
– มรดกวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ศึกษา

CV ไทย / ENG || podjanok@yahoo.com


อาจารย์พรรณราย โอสถาภิรัตน์

สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วส.บ. (ภาพยนตร์และภาพถ่าย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางมานุษยวิทยา
– วัตถุวัฒนธรรมศึกษา
– วัฒนธรรมดิจิทัล

CV || panarai@tu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ สายพันธ์

Ph.D. (Anthropology), The University of Social Sciences & Humanities, Hanoi (Vietnam National University)
สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บช.บ. (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจทางวิชาการ
– ชาติพันธุ์วิทยา
– วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียแปซิฟิก
– เวียดนามศึกษา
– ลาวศึกษา
– ไทศึกษา
– เพศสภาวะ
– วัฒนธรรมเมือง

CV || spichet@tu.ac.th , phanpichet@gmail.com


รองศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร (ลาเพิ่มพูนความรู้)

Ph.D. (Anthropology), University of Wisconsin-Madison, USA
M.A. (Anthropology), University of Wisconsin-Madison, USA
สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– มานุษยวิทยาภาษา
– มานุษยวิทยาดิจิทัล
– เวียดนามศึกษา
– ไต/ไทศึกษา
– ไทยศึกษา

profile page || CV || titra@tu.ac.th , yuktimuk@gmail.com


อาจารย์วิภาวี พงษ์ปิ่น (ลาศึกษาต่อ)

สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.บ. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจทางวิชาการ
– ชุมชนศึกษา
– เพศสภาพ
– ผู้หญิงมุสลิม

CV || wipavee168@gmail.com


รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ บุญไทย

Doctorat en Archéologie. (École Doctorale d’Archéologie, Anthropologie et Ethnologie)
Université de Paris I-Sorbonne
B.A. (Langues, Littératures, et Civilisations Étrangères et Régionales, Mention Très Bien) Inalco
Master II Recherche (Archéologie et Histoire de l’art, Mention Bien) Université de Paris IV
Master II Recherche (Étude indiennes, Mention Assez Bien) Université de Paris III
M.A. (Archaeology, First Class) Deccan College Postgraduate and Research Institute, India
วท.บ. (โรคพืช) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความสนใจทางวิชาการ
– มานุษยวิทยากายภาพ, วิวัฒนาการมนุษย์
– โบราณคดี (ไทย, อินเดีย), ชาติพันธุ์วิทยา, ไทศึกษา

CV || worrawit@tu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร เรียนแจ้ง

Ph.D. in Archaeology, University of Cambridge, UK
MA in Archaeology (Distinction), Institute of Archaeology, University College London (UCL), UK
M.A. (Classical Art and Archaeology), King’s College London, UK
อ.บ. (ญี่ปุ่น), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจทางวิชาการ
– คันธาระ
– เส้นทางการค้าโบราณ
– พิพิธภัณฑ์ศึกษา

CV || rienjang@tu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภลักษณ์ พรกุลวัฒน์

สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ
– มานุษยวิทยาว่าด้วยอาหาร, เกษตรกรรม และการพัฒนา
– Transnational and global political economy
– ชุมชนศึกษา
– จีนศึกษา
– สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย

CV || suluck@tu.ac.th , supaluck_p@hotmail.com


อาจารย์ ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล

Ph.D.(Anthropology) Harvard University, U.S.A.
A.M.(Anthropology) Harvard University, U.S.A
สม.ม.(มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รบ. (การระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– มานุษยวิทยาการแพทย์
– มานุษยวิทยาศาสนา และความเชื่อ
– ความมีอารยะ / สังคมอารยะ (Civilized Society)
– นิเวศวิทยาเมืองและชนบท

CV || ssaipin@tu.ac.th , ssuputta@yahoo.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

DEA ( Ethnologie) Université Paris 10 (Nanterre)
สม.ม.(มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รบ. (การระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– มนุษย์กับการเดินทาง
– มานุษยวิทยาการเดินทางและการท่องเที่ยว
– พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมศึกษา
– ภาพถ่ายและภาพยนตร์ทางชาติพันธุ์
– พุทธศาสนาในเอเชีย

profile page || CV ไทย / ENG || suddanwisud@gmail.com


ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ

Ph.D.(Physical Anthropology) The University of Michigan
M.A.(Physical Anthropology) The University of Michigan
วท.บ.(เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– มานุษยวิทยาพันธุศาสตร์ กับประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของผู้คนในเอเชียอาคเนย์
– ชาติพันธุ์วิทยาและชาติพันธุ์สัมพันธ์ของผู้คนในภูมิภาคตอนบนของเอเชียอาคเนย์
– สัญลักษณ์นิยมและประติมานวิทยาของงานศิลปกรรมในพุทธศาสนาเถรวาท

CV || sam@tu.ac.th , samerchai@hotmail.com


รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ

– Ph.D. (Anthropology), University of Washington
– M.A. (Anthropology), University of Washington
– สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจทางวิชาการ
– มานุษยวิทยาว่าด้วยอำนาจและการเมือง
– อัตลักษณ์ ตัวตน และศักยภาพกระทำการ
– การเมืองในชีวิตประจำวัน
– มลายูมุสลิม
– ภาคใต้และชายแดนภาคใต้
– มานุษยวิทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

CV ไทย / ENG || uanusorn@tu.ac.th , anusorn.unno@gmail.com


อาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล

Ph.D. (History of Art and Archaeology) SOAS University of London
MA. (History of Art and Archaeology) SOAS University of London
ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสนใจทางวิชาการ
– ชาติพันธุ์, ชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดี
– การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
– พิพิธภัณฑ์วิทยา, มานุษยวิทยาพิพิธภัณฑ์
– พิพิธภัณฑ์และโบราณคดี สมัยอาณานิคม และหลังอาณานิคม
– โบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
– โบราณคดีความตาย
– มานุษยวิทยาอาหาร

CV || udomluckh@tu.ac.th , udomluck_h@yahoo.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น

Ph.D. Anthropology, Goethe-University Frankfurt am Main, Germany
MA, Comparative Religion,Mahidol University, Thailand
BA, Arabic,Prince of Songkla University, Thailand

ความสนใจทางวิชาการ

– มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ศึกษาชาวมุสลิม
– มานุษยวิทยาการเมืองท้องถิ่นและการเมืองอิสลาม
– เพศสภาพ ความรุนแรง แนวคิดสุดโต่ง และการไกล่เกลี่ย
– ผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคง

CV ไทย / ENG || marddent@tu.ac.th , mamporn@gmail.com