ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร Yukti Mukdawijitra

โครงการบัณฑิตศึกษา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์: 02-613-2811
โทรสาร: 02-623-5115

moodle (เค้าโครงการเรียนการสอน)

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

blog

Ph.D. (Anthropology), University of Wisconsin-Madison, USA
M.A. (Anthropology), University of Wisconsin-Madison, USA
สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ

มานุษยวิทยาภาษา || คติชนวิทยา || สังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม || กลุ่มชาติพันธ์ุไท/ไต || สังคมและวัฒนธรรมไทย

CV

UPDATES

อปท. กับประชาธิปไตยท้องถิ่น

ในระยะกว่า 20 ปีที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยกำลังเติบโต เป็นการการเติบโตทั้งในทางประสิทธิภาพการบริหารงานและการบริหารจัดการงบประมาณ ไม่เพียงเท่านั้น การเติบโตของ อปท. คือดัชนีหนึ่งของการเติบโตของระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นInside Out ฉบับปฐมฤกษ์

จดหมายข่าวศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถาบันเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประวัติศาสตร์ไทดำ: รากเหง้าวัฒนธรรม-สังคมไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ยุกติ มุกดาวิจิตร “หนังสือเล่มนี้เป็นผลจากการนั่งอ่านทำความเข้าใจประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธ์ุหนึ่ง จากมุมมองของพวกเขาเอง จากคำบอกเล่า จากบันทึกของพวกเขาเอง ผมได้แปลเอกสาร 2 ชิ้น ชิ้นหนึ่งเป็นภาษาไทดำ อีกชิ้นหนึ่งเป็นภาษาเวียดนาม แล้วเขียนบทความอธิบายที่มาที่ไปของเอกสารและเนื้อหาของเอกสาร”อย่าใช้อำนาจรัฐกำกับวัฒนธรรม

วัฒนธรรมเป็นของทั้งชุมชนผู้สร้างและปัจเจกชนผู้ใช้ แสดงออก และร่วมสร้าง ทั้งชุมชนและปัจเจกชนมีสิทธิครอบครอง ใช้ และดัดแปลงวัฒนธรรมของตนเอง ไม่ใช่เรื่องอะไรที่รัฐจะต้องยื่นอำนาจเข้ามาก้าวก่าย รัฐอาจช่วยส่งเสริม ช่วยสนับสนุนให้พัฒนาได้ และนั่นเป็นบทบาทที่ถูกต้องของรัฐ การประกาศกฎหมายแบบนี้ออกมาเขาไม่ได้เรียกการส่งเสริมวัฒนธรรมหรอก เขาเรียกเผด็จการทางวัฒนธรรมต่างหากวัฒนธรรมต่อต้าน

ยุกติ มุกดาวิจิตร (บรรณาธิการ). 2556. วัฒนธรรมต่อต้าน. กรุงเทพฯ:​ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).40 ปี Encoding/Decoding (1973)

แม้ตัดมาเฉพาะส่วนเดียวแค่ 10 ของบทความดั้งเดิม บทความนี้ก็อ่านสนุกมาก ยิ่งเมื่อต้องอธิบายให้คน 12 คนในห้องเรียนวิชา Research Methodologies in Social Sciences หลักสูตร ASEAN Studies ของวิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ ที่บางคนไม่รู้จักแม้กระทั่ง Karl Marx คือใคร Marxism คืออะไร ยิ่งสนุก ขอนำบันทึกจากการสัมมนาในห้องเรียนมานำเสนอสั้นๆ ในที่นี้จดหมายถึงว่าที่อธิการบดี

การที่จะให้ธรรมศาสตร์กลับมาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่สามารถสร้างความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถดึงดูดทั้งนักศึกษา บุคคลากร และอาจารย์ที่มีคุณภาพให้มาร่วมพัฒนาธรรมศาสตร์ ที่สามารถกลายเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับนานาชาติได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาต่อไปนี้สัมมนารายงานความก้าวหน้างานวิจัย: คน อินเทอร์เน็ต และความเป็นส่วนตัว

จัดโดย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่ายพลเมืองเน็ต วันที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 9.30-12.00 น.ภาพเหมือน (นักมานุษยวิทยา) คนขาว

สองเดือนที่ผ่านมานี้มีความสูญเสียใหญ่ๆ ในวงการมานุษยวิทยา สองครั้ง หนึ่งคือ เมื่อเดือนกรกฎาคม วงการมานุษยวิทยาอเมริกันต้องสูญเสีย George W. Stocking, Jr. นักประวัติศาสตร์มานุษยวิทยา ผู้ซึ่งเปิดเผยให้เห็นรายละเอีดของพัฒนาการความรู้ทางมานุษยวิทยาสมัยใหม่ในศตวรรษที่ 20 อย่างละเอียดลออ อีกครั้งหนึ่งคือล่าสุดเมื่อ 4 สิงหาคม 2556 คือการเสียชีวิตของ Keith Basso นักมานุษยวิทยาภาษาคนสำคัญอุตสาหกรรมความศักดิ์สิทธิ์

ผมหวังว่าผู้ให้ความรู้จะทำให้ความรู้และกระบวนการเรียนรู้มีค่าในตัวของมันเองเหนือพิธีรับปริญญา และหวังว่าผู้เรียนรู้จะเห็นค่าของความรู้และกระบวนการเรียนรู้เหนือปริญญาและพิธีกรรมที่พวกคุณเข้าร่วมและผ่านพ้นมา