อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์กฤตธี ตัณฑสิทธิ์

MSc Medical Anthropology (Distinction), University College London (UCL), UK
BSc Sociology, The London School of Economic and Political Science (LSE), UK

ความสนใจทางวิชาการ
– สังคมวิทยาการแพทย์ / มานุษยวิทยาการแพทย์
– ความตายและเทคโนโลยี
– ความเป็นเควียร์
– ศิลปะร่วมสมัยในไทย

kritti.t@tu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี

Ph.D. (Sociology), University of Essex
สค.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วส.บ. (วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– ทฤษฎีสังคมวิทยา
– การย้ายถิ่นข้ามชาติ
– ชนชั้นและเพศสถานะ
– ภาพแทนทางวัฒนธรรม

CV || chantane@tu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ กิตติวิวัฒน์

Ph.D. (Sociology), University of Essex, United Kingdom
สค.ม. (สังคมวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความสนใจทางวิชาการ
– ประเด็นชนบทร่วมสมัย
– อุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม
– อาหารและห่วงโซ่อุปทาน (supply chain)
– สังคมวิทยาการพัฒนาและประเด็นท้าท้ายหลังการพัฒนา

CV || kkanokra@tu.ac.th , kkittiwiwat@hotmail.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจรี สุวรรณภัฏ

Ph.D. (Sociology), La Trobe University / Australia
สม.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สม.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– สังคมวิทยาชีวิตประจำวัน
– จิตวิทยาสังคมแนวสังคมวิทยา
– ชีวิตแต่งงาน ครอบครัว และความสัมพันธ์ใกล้ชิด

CV || natchare@tu.ac.th , natchare@hotmail.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง (ลาศึกษาต่อ)

M.Sc. (Development Studies), The London School of Economics and Political Science (LSE) / UK
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ทฤษฎีสังคมร่วมสมัย
– ทฤษฎีและปฏิบัติการพัฒนาเชิงวิพากษ์ (critical development theories and practices)
– ทฤษฎีสตรีนิยมและเควียร์
– เพศภาวะ การพัฒนา และสิทธิ
– โลกาภิวัตน์และการย้ายถิ่น
– สังคมวิทยาหลังอาณานิคมและข้ามชาติ (postcolonial and transnational sociology)

CV ไทย / ENG || tinnsins@tu.ac.th , tinnaphopsins@hotmail.co.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงสิริ พุทธงชัย

Ph.D. (Arab and Islamic Studies), University of Exeter, United Kingdom
สม.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.บ.(จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– การปฏิสังสรรค์ระหว่าง “กลุ่ม” คนที่มีเอกลักษณ์ทางสังคมต่างกัน
– ทัณฑวิทยา
– พหุวัฒนธรรมนิยม
– สังคมวิทยาศาสนา

CV || putthongchaidna@gmail.com


ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์

Ph.D. (Demography), Institute for Population and Social Research, Mahidol University, Thailand
วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– ประชากรศาสตร์สังคม
– สวัสดิการสังคม
– สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางสังคม

blog || CV ไทย / ENG || tera@tu.ac.th , teera.sd@gmail.com , teera.sd@icloud.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนานนท์ บัวทอง

ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (ประชากรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์แรงงาน และทรัพยากรมนุษย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจทางวิชาการ
– การประเมินผลกระทบด้านประชากรศาสตร์
– พลวัตการเปลี่ยนแปลงขนาดและโครงสร้างประชากร
– ครอบครัว การทำงาน และการสะสมทุนมนุษย์
– การย้ายถิ่นภายในประเทศของประชากรวัยแรงงาน
– ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

CV || thananon@tu.ac.th , nonthana@gmail.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธี บราวน์

Ph.D. (Sociology) Leiden University, The Netherlands
M.A.Social Sciences (track Gender and Culture) University of Amsterdam, The Netherlands
สม.ม.(สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สม.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– ครอบครัวและการแต่งงาน
– การย้ายถิ่นและการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม
– เพศภาวะและเพศวิถี

CV || spanitee@tu.ac.th , spanitee@hotmail.com || published article 1 2


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี พนานครทรัพย์

Ph.D. (Sociology), La Trobe University/ Australia
สม.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สม.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– สังคมวิทยาชีวิตประจำวัน
– ความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม
– ความรักและความสัมพันธ์ใกล้ชิด
– อินเตอร์เน็ทและชีวิตประจำวัน
– ความรุนแรงในชีวิตคู่

CV || pwilasin@tu.ac.th , r_wilasinee@hotmail.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาทินีย์ วิชัยยา

สม.ม. (สาขาสังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง

ความสนใจทางวิชาการ
– ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยา
– การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (teenage pregnancy)
– การจัดระเบียบทางสังคม
– อาชญาวิทยา
– เด็กและเยาวชน

CV || wati@tu.ac.th , watinee.wc@gmail.com


อาจารย์ ดร.ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร

Ph.D. European Ethnology (Museum and Cultural Heritage Studies), Humboldt University of Berlin, Germany
MA Sociology (by research), University of York, UK
สม.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วศบ. (อิเลคทรอนิคส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ความสนใจทางวิชาการ
– สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม
– พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
– พิพิธภัณฑ์ศึกษา

CV || srisirip@tu.ac.th , ziriporn@gmail.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรัญญา เตรัตน์

สม.ม. (การวิจัยทางสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สม.บ. (การวิจัยทางสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– สังคมวิทยาผัสสะ
– ประสาทสังคมวิทยา (neurosociology)
– สังคมวิทยาวัฒนธรรม
– ความพิการและคนพิการ
– สังคมวิทยาการศึกษา
– ประเด็นเกี่ยวกับกลุ่มคนเปราะบาง
– ประเด็นเกี่ยวกับแรงงาน

CV ไทย / ENG || saran.tarat@gmail.com


อาจารย์สิทธิโชค ชาวไร่เงิน (ลาศึกษาต่อ)

สค. ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สค. บ. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์
– วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
– การวิจัยเชิงคุณภาพ

CV || sitichok14@tu.ac.th , sittichoke.chaw@gmail.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอุมา เตพละกุล

M.Sc. (Urban Environmental Management) Asian Institute of Technology
ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม
– สังคมวิทยาอุตสาหกรรม
– การวิจัยเชิงปริมาณ

CV || t.ornuma@gmail.com


รองศาสตราจารย์ อัครนัย ขวัญอยู่ (ลาศึกษาต่อ)

สม.บ. (การวิจัยทางสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.S. (Economics development) National institute of development administration (NIDA)
สม.ม. (การวิจัยทางสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– การวิจัยนโยบายสาธารณะ
– ทุนมนุษย์ และหลักประกันทางสังคม
– การวิเคราะห์ข้อมูล และ การอนุมานเชิงสถิติ (statistical inference)
– สังคมวิทยาเชิงคณิต (mathematical sociology)

CV ไทย / ENG || akkaranai@gmail.com || published article


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจินต์ ทองอยู่คง (ลาศึกษาต่อ)

สม.ม (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วบ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความสนใจทางวิชาการ
– สังคมวิทยากีฬา
– มานุษยวิทยากีฬา
– สังคมวิทยาร่างกาย
– เวลาว่าง
– วัฒนธรรมแฟน

CV ไทย / ENG || arjinth@tu.ac.th , arjinth@gmail.com