อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี

Ph.D. (Sociology), University of Essex
สค.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วส.บ. (วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– ทฤษฎีสังคมวิทยา
– การย้ายถิ่นข้ามชาติ
– ชนชั้นและเพศสถานะ
– ภาพแทนทางวัฒนธรรม

CV || อีเมล์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ กิตติวิวัฒน์

Ph.D. (Sociology), University of Essex , United Kingdom
สค.ม. (สังคมวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความสนใจทางวิชาการ
– ประเด็นชนบทร่วมสมัย
– อุตสาหกรรมเกษตรและ สิ่งแวดล้อม
– อาหารและ Supply Chain
– สังคมวิทยาการพัฒนาและประเด็นท้าท้ายหลังการพัฒนา

CV || อีเมล์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจรี สุวรรณภัฏ

Ph.D. (Sociology), La Trobe University / Australia
สม.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สม.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– สังคมวิทยาชีวิตประจำวัน (Sociology of everyday life)
– จิตวิทยาสังคมแนวสังคมวิทยา (Sociology of marriage and family)
– ชีวิตแต่งงาน ครอบครัว และความสัมพันธ์ใกล้ชิด

CV || อีเมล์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง

M.Sc. (Development Studies), The London School of Economics and Political Science (LSE) / UK
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ทฤษฎีสังคมร่วมสมัย (Contemporary Social Theory)
– ทฤษฎีและปฏิบัติการพัฒนาเชิงวิพากษ์ (Critical Development Theories and Practices)
– ทฤษฎีสตรีนิยมและเควียร์ (Feminist and Queer Theories)
– เพศภาวะ การพัฒนา และสิทธิ (Gender, Development, and Rights)
– โลกาภิวัตน์และการย้ายถิ่น (Globalisation and Migration)
– สังคมวิทยาหลังอาณานิคมและข้ามชาติ (Postcolonial and Transnational Sociology)

CV ไทย / ENG || อีเมล์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงสิริ พุทธงชัย

Ph.D. (Arab and Islamic Studies), University of Exeter, United Kingdom
สม.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.บ.(จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– การปฏิสังสรรค์ระหว่าง “กลุ่ม” คนที่มีเอกลักษณ์ทางสังคมต่างกัน
– ทัณฑวิทยา
– พหุวัฒนธรรมเนียม
– สังคมวิทยาศาสนา

CV || อีเมล์


ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์

Ph.D. (Demography), Institute for Population and Social Research, Mahidol University, Thailand
วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– ประชากรศาสตร์สังคม
– สวัสดิการสังคม
– สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางสังคม

blog || CV ไทย / ENG || อีเมล์


อาจารย์ ดร.ธนานนท์ บัวทอง

ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (ประชากรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์แรงงาน และทรัพยากรมนุษย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจทางวิชาการ
– การประเมินผลกระทบด้านประชากรศาสตร์
– พลวัตการเปลี่ยนแปลงขนาดและโครงสร้างประชากร
– ครอบครัว การทำงาน และการสะสมทุนมนุษย์
– การย้ายถิ่นภายในประเทศของประชากรวัยแรงงาน
– ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

CV || อีเมล์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธี บราวน์

Ph.D. (Sociology) Leiden University, The Netherlands
M.A.Social Sciences (track Gender and Culture) University of Amsterdam, The Netherlands
สม.ม.(สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สม.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– ครอบครัวและการแต่งงาน
– การย้ายถิ่นและการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม
– เพศภาวะและเพศวิถี

CV || อีเมล์ || published article


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี พนานครทรัพย์

Ph.D. (Sociology), La Trobe University/ Australia
สม.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สม.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– สังคมวิทยาชีวิตประจำวัน
– ความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม
– ความรักและความสัมพันธ์ใกล้ชิด
– อินเตอร์เน็ทและชีวิตประจำวัน
– ความรุนแรงในชีวิตคู่

CV || อีเมล์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาทินีย์ วิชัยยา

สม.ม. (สาขาสังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง

ความสนใจทางวิชาการ
– ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยา
– การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teenage Pregnancy)
– การจัดระเบียบทางสังคม
– อาชญาวิทยา
– เด็กและเยาวชน

CV || อีเมล์


อาจารย์ ดร.ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร

Ph.D. European Ethnology, Humboldt University of Berlin, Germany
MA Sociology (by research), University of York, UK
สม.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วศบ. (อิเลคทรอนิคส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ความสนใจทางวิชาการ
– สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม
– พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
– พิพิธภัณฑ์ศึกษา

CV || อีเมล์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรัญญา เตรัตน์

สม.ม. (การวิจัยทางสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สม.บ. (การวิจัยทางสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– สังคมวิทยาผัสสะ (Sociology of Senses)
– สังคมวิทยาประสาทวิทยา (Neurosociology)
– ประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience)
– สังคมวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Sociology)
– ความพิการและคนพิการ (Disability Studies)
– สังคมวิทยาการศึกษา (Sociology of Education)
– ประเด็นเกี่ยวกับกลุ่มคนเปราะบาง
– ประเด็นเกี่ยวกับแรงงาน

CV ไทย / ENG || อีเมล์


อาจารย์สิทธิโชค ชาวไร่เงิน

สค. ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สค. บ. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์
– วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
– การวิจัยเชิงคุณภาพ

CV || อีเมล์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอุมา เตพละกุล

M.Sc. (Urban Environmental Management) Asian Institute of Technology
ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม
– สังคมวิทยาอุตสาหกรรม
– การวิจัยเชิงปริมาณ

CV || อีเมล์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัครนัย ขวัญอยู่

สม.บ. (การวิจัยทางสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.S. (Economics development) National institute of development administration (NIDA)
สม.ม. (การวิจัยทางสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ
– การวิจัยนโยบายสาธารณะ
– ทุนมนุษย์ และหลักประกันทางสังคม
– Data Analysis & Statistical Inference
– Mathematical Sociology

CV || อีเมล์ || published article


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจินต์ ทองอยู่คง

สม.ม (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วบ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความสนใจทางวิชาการ
– สังคมวิทยา/มานุษยวิทยากีฬา
– วัฒนธรรมแฟน (fan culture)
– วัฒนธรรมสมัยนิยม (popular culture)
– ออนไลน์ศึกษา (online studies)
– เวลาว่าง (leisure)

CV || อีเมล์