ประกาศ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต