คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดี

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ

คุณพาฝัน ปั้นลาย

เนื่องในโอกาสที่ผ่านการประเมินให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับชำนาญการ งานบริหารและธุรการ
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 196/2566
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566