ประกาศคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ประกาศคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา