บรรยากาศงานสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 59 ปี “ก่อนแซยิด สังวิทฯ มธ.”

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องออดิทอเรียม 2 พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ ศูนย์รังสิต

การนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ “สังวิทฯ ห้า ก้าว เล่างานวิจัย”


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ บุญไทย
  ก้าวแรก 1️⃣ : “การศึกษาแนวโน้มสุขภาพของการเกิดโรคของกลุ่มชาติพันธุ์ในหมู่บ้านชนเผ่ากะเหรี่ยงคอยาว จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย”
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนานนท์ บัวทอง
  ก้าวที่ 2️⃣: “ศาสนากับภาวะเจริญพันธุ์: แนวโน้มความแตกต่างในบริบทของประเทศไทย”
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คัคณางค์ ยาวะประภาษ
  ก้าวที่ 3️⃣: “ศาสนาในแบบเรียนไทยชั้นประถมศึกษา”

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐจรี สุวรรณภัฏ
  ก้าวที่ 4️⃣: “คนเมืองในคอนโดมีเนียม: ชีวิตและความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้พักอาศัยในคอนโดมีเนียมย่านถนนจรัญสนิทวงศ์”
 • รองศาตราจารย์ ดร. บุญเลิศ วิเศษปรีชา
  ก้าวที่ 5️⃣: “การเคลื่อนไหวของคนสลัมเพื่อสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในเมือง”​

ดำเนินรายการโดย รองศาตราจารย์ ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร


การนำเสนอผลงานคัดสรรจากรายวิชาการศึกษา/การวิจัยรายบุคคล โดยสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 “ดันไปใน ‘สนามอารมณ์’

“โลกร่วมชีวิต: คน สัตว์ และสิ่งของในชีวิตร่วมสมัย”

 • ธมน ประทุมรัตน์
  “คนอื่นที่ใกล้ชิด : ออแพร์ไทยในเบลเยี่ยม เขียนตัวตน กำหนดอาณาเขต”
 • พลอยไพลิน แซ่ลิ้ม
  “เมื่อแมวคือผู้ร่วมอาศัย : มนุษย์กับนายของพวกเขา”
 • ปริยากร คัยนันทน์
  “แผ่นเสียงกับมนุษย์ยุคดิจิทัล : ของสะสม พื้นที่อดีตในโลกร่วมสมัย”

ให้ความเห็น โดย อาจารย์ ดร. ณัฐพล วิสุทธิแพทย์
ดำเนินรายการ โดย นภพล เหล่าวิทวัส
นักศึกษาหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

“ชีวิตร่วมโลก: สร้างสัมพันธ์ในโลกคลอนแคลน”

 • ปิติรักษ์ คืนตัก
  “ด้อยพัฒนา” คือ “พัฒนา” : เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นกับการรื้อ-สร้าง “การพัฒนา”
 • จรัชยา เผียะผาย
  “น้อมรับคำทำนาย : วาทกรรมชะตาพยากรณ์ไพ่ยิบซี TikTok”
 • พิชชาพร สดมภ์ชัยกุล
  “คือประตูกลับสู่โลก : เกมออนไลน์กับอารมณ์ซึมเศร้า”

ให้ความเห็น โดย อาจารย์กฤตธี ตัณฑสิทธิ์
ดำเนินรายการ โดย กานต์ พจนากนกกุล นักศึกษาหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต