สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท–ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2565 “…IN THE MAKING”


โปสเตอร์โดย วรพร พงษ์สามารถ

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอก
ประจำปีการศึกษา 2565 และนำเสนอวิทยานิพนธ์ดีเด่น มธ. ประจำปีการศึกษา 2563
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

…IN THE MAKING

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์


10.00-11.00 น.

นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563

การทดลองยาในมนุษย์: ร่างกาย อำนาจ และจริยธรรม
กมลกานต์ ตั้งนารี
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ร่วมสนทนาโดย ปิยรัตน์ ปั้นลี้
(ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

11.00-12.00 น.

TRUTH

การนำเสนอความเป็น “ขอม” ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของไทยในภาคอิสานใต้
พงค์เทพ สีคันทา

หรือคือกาลอวสานของความจริง: การเมืองแห่งความคลุมเครือและลักษณะพ้นความจริง
ในวิวาทะการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของไทย

ณหทัย แสนมงคล

ร่วมสนทนาโดย ปิยรัตน์ ปั้นลี้
(ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

12.00-13.00 น. พัก

13.00-14.30 น.

PLACE

กระบวนการสร้างพื้นที่อนุรักษ์โดยชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขง
ชนาง อำภารักษ์

รถตู้โดยสารประจำทางฯ การเคลื่อนย้ายและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน เมือง และชุมชน
ณปภัช สิริเกษมชัย

วอลเปเปอร์มงคล: ไสยศาสตร์กับความเป็นสมัยใหม่
อลิษา พึ่งญาติ

ร่วมสนทนาโดย จักรกริช สังขมณี
(ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

14.30-15.30 น.

SENSES

คน กาแฟ และจุลชีพ: ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และจุลชีพในกระบวนการสร้างกลิ่นรสสัมผัสของเมล็ดสารกาแฟ
ณัฐสุดา ปั่นทรัพย์

NFT Art: ความเคลื่อนไหวของศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย ความเป็นการเมือง และสุนทรียศาสตร์เชิงผัสสะพ้นมนุษย์บนพื้นที่จักรวาลนฤมิต
ฉัตรชัย ศิริวิทยรัตน์

ร่วมสนทนาโดย ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
(ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)