ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันครบรอบสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปีที่ 58


ใบปิด: เดชาภิวัชร์ นพมิตร


ใบปิด: เดชาภิวัชร์ นพมิตร


ใบปิด: สรัช สินธุประมา

ขอเชิญร่วมกิจกรรมในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 58 ปี
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ
อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


พิธีทางศาสนา

ห้องโถง ชั้น 1 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.ศูนย์รังสิต

08.00 – 08.45 น.
คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะฯ และประจำมหาวิทยาลัย

08.45 – 09.00 น.
คณะผู้บริหาร บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง

09.00 – 10.00 น.
พิธีทางศาสนา


พิธีเปิดนิทรรศการและเสวนาวิชาการ

ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มธ.ศูนย์รังสิต

Primas sum: primatum nihil a me alienum puto
ข้าฯ คือไพรเมต ไม่มีอะไรเกี่ยวกับไพรเมตที่แปลกแยกไปจากข้าฯ

Earnest Albert Hooton (1887–1954) American anthropologist and primatologist

10.00 – 10.30 น.
ลงทะเบียน

10.30 – 11.00 น.
เปิดนิทรรศการ “Primates and Me: เรียนรู้วานรเข้าใจมนุษย์” และนำชม

11.00 – 12.00 น.
เสวนาเปิดตัวหนังสือ “วานรศึกษา Primate Studies”
โดย

  • รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร
  • รองศาสตราจารย์ ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

ดำเนินรายการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ บุญไทย


เสวนาวิชาการ

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.ศูนย์รังสิต

โครงการจัดกิจกรรมเผยแพร่ เพื่อสร้างความตื่นตัวในผลสำเร็จของโครงงานในรายวิชา: การนำเสนอผลงานวิจัยรายบุคคลของนักศึกษา “คืนสนาม: สภาสรรพสิ่ง สมัชชาสรรพเสียง”

13.00 – 13.30 น.
ลงทะเบียน

13.30 – 15.00 น.

ผู้นำเสนอกลุ่ม 1 สภาสรรพสิ่ง: ผู้คน ต้นไม้ ดิจิทัล

ดำเนินรายการ โดย คุณณัฐธชนพงศ์ เธียรวรคุณ

  • ไฟว์เอ็ม: เมือง สังคมใหม่ในโลกเสมือน โดย คุณภูดิศ ศิลาอาสน์
  • มนุษย์กับต้นไม้: ผัสสะ ปฏิสัมพันธ์ต่างสายพันธุ์ โดย คุณณัฐนรี ชลเสถียร
  • คริปโต : วัยรุ่นไทย ตลาดเงินในโลกดิจิทัล โดย คุณธรีญา อึ้งตระกูล

ให้ความเห็นโดยวิทยากร คุณปิยเทพ ตันมหาสมุทร

15.00 – 16.30 น.

ผู้นำเสนอกลุ่ม 2 สมัชชาสรรพเสียง: ความเชื่อ เรือนร่าง (ไร้)ผัสสะ นักเรียนเลว

ดำเนินรายการ โดย คุณธมน ประทุมรัตน์

  • ลากพระเมืองนรา: คน พิธีกรรม การย้ายถิ่น โดย คุณเพชรภูมิ กสุรพ
  • เปลือย: สังคมไทย เรือนร่าง การปลดเปลื้อง โดย คุณศุภกร มาเม้า
  • สัมพันธ์ไร้สัมผัส: โควิด 19 นักศึกษา พันธะกลุ่ม โดย คุณวริษา สุขกำเนิด
  • นักเรียนเลว: การเมือง เยาวชน การเคลื่อนไหว โดย คุณธรรมธนภัทร์ รุ่งเรืองละออกุล

ให้ความเห็นโดยวิทยากร คุณสรัช สินธุประมา