ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่ข่าว:-

>> ข่าวกิจกรรมคณะ
>> ข่าวกิจกรรมวิชาการ
>> ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
>> ข่าวบริการการศึกษา
>> ทุนและรางวัล
>> ข่าวรับสมัครงาน

สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 “ข่ายใย-กายา-วิญญาณ-วัตถุุธรรม”

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

วิทยานิพนธ์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในเอชียตะวันออกเฉียงใต้

วันอังคารที่ 24 ก.ย. 62 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องบรรยาย LA 302 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

บรรยากาศวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

เมือวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง SC4001 ห้อง SC4020 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
(SC) และห้องประชุมชั้น 2 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต

บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

“การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเพื่อออกแบบนโยบายการศึกษา :
จากฐานข้อมูลถึงการออกแบบนโยบาย” วันที่ 7-8 ส.ค. 62
เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ขอเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง SC 4001 ห้อง SC 4020 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) และห้องประชุมชั้น 2 คณะสังคมวิทยาฯ มธ. ศูนย์รังสิต

ขอเชิญร่วมเสวนาฟังทางวิชาการ

เรื่อง “Fear and Loathing in the Anthropocene: On Eco-Anxiety and Authoritarian Impulses in an Age of Rupture”
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30-12.30 น.
ณ ห้องบรรยาย 1 โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) รอบที่ 5

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 62 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 2
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

บรรยากาศพิธีวางพานพุ่ม อนุสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2562

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธี
วางพานพุ่ม อนุสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2562 วันที่ 11 พ.ค. 62
ณ ลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์