ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่ข่าว:-

>> ข่าวกิจกรรมคณะ
>> ข่าวกิจกรรมวิชาการ
>> ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
>> ข่าวบริการการศึกษา
>> ทุนและรางวัล
>> ข่าวรับสมัครงาน

งานแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยในโอกาสครบรอบ 84 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 – 14.30 น.
ณ ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก ชั้น 4
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พิธีมอบโล่รางวัลเนื่องในงานสถาปนามหาวิทยาลัยและการแสดงปาฐกถาทางวิชาการ

“เถรวาทในเอเชียอาคเนย์ ต้นสหัสวรรษที่สองหลังคริสตกาล
: มุมมองจากหลักฐานใหม่ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ”
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มธ. ท่าพระจันทร์

การประชุมวิชาการประจำปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 1

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2561
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นเจ้าภาพจัดพิธีวางพานพุ่ม

เพื่อสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์
ผู้ประศาสน์การคนแรก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 61

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดี

ในโอกาสที่บุคลากรได้รับการยกย่องจากมหาวิทยาลัย

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

ระหว่างคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับ Lahor Arts Council
ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2561

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์ และมีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2561

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์ และมีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2561

Social Sciences and Humanities Dialogues: สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 4

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 – 17.00 น.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Wednesday, 16 May 2018 | 2-5pm
Thammasat University, Tha Prachan