ชุดโครงการเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 2 “นโยบายทางด้านพุทธศาสนาในสมัยรัฐบาลคณะราษฎร”


[ ถ่ายทอดสด Facebook : tusocant ]

ขอเชิญร่วมชุดโครงการเสวนาวิชาการ
“หลากมิติพุทธศาสนาร่วมสมัยในสังคมไทย”


โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนองานวิชาการที่มีแนวทางการศึกษาพุทธศาสนาจากระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ โดยคาดหวังว่าการนำเสนอหัวข้อการเสวนาที่หลากหลายนี้จะช่วยเปิดพื้นที่ให้เกิดข้อถกเถียงทางวิชาการระหว่างนักวิชาการและผู้สนใจในวงกว้างที่ประสงค์จะมีส่วนร่วมในบทสนทนาว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและโลกร่วมสมัย


ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 14:00-17:00 น.

นโยบายทางด้านพุทธศาสนาในสมัยรัฐบาลคณะราษฎร

  • วิทยากร : ดร. ธนพงศ์ จิตต์สง่า ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ผู้ให้ความเห็น : ผศ.ดร.เดโชพล เหมนาไลย ภาควิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ประกีรติ สัตสุต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการชุดโครงการเสวนาและรับชมย้อนหลัง “หลากมิติพุทธศาสนาร่วมสมัยในสังคมไทย”