ขอเชิญเข้าร่วมฟังชุดโครงการเสวนาวิชาการ “หลากมิติพุทธศาสนาร่วมสมัยในสังคมไทย”


[ ถ่ายทอดสด Facebook : tusocant ]

ขอเชิญร่วมชุดโครงการเสวนาวิชาการ
“หลากมิติพุทธศาสนาร่วมสมัยในสังคมไทย”


โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนองานวิชาการที่มีแนวทางการศึกษาพุทธศาสนาจากระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ โดยคาดหวังว่าการนำเสนอหัวข้อการเสวนาที่หลากหลายนี้จะช่วยเปิดพื้นที่ให้เกิดข้อถกเถียงทางวิชาการระหว่างนักวิชาการและผู้สนใจในวงกว้างที่ประสงค์จะมีส่วนร่วมในบทสนทนาว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและโลกร่วมสมัย


ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 14:00-17:00 น.

มาไหว้เจดีย์แล้วเก็บไข่เต่า : ทัวร์ไหว้พระพม่าและการเมืองของการท่องเที่ยวเชิงพุทธ

 • วิทยากร : ดร.ณีรนุช แมลงภู่ ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ผู้ให้ความเห็น : ผศ. สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ประกีรติ สัตสุต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับชมย้อนหลัง มาไหว้เจดีย์แล้วเก็บไข่เต่า : ทัวร์ไหว้พระพม่าและการเมืองของการท่องเที่ยวเชิงพุทธ


ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 14:00-17:00 น.

นโยบายทางด้านพุทธศาสนาในสมัยรัฐบาลคณะราษฎร

 • วิทยากร : ดร. ธนพงศ์ จิตต์สง่า ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้ให้ความเห็น : ผศ.ดร.เดโชพล เหมนาไลย ภาควิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ประกีรติ สัตสุต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับชมย้อนหลัง นโยบายทางด้านพุทธศาสนาในสมัยรัฐบาลคณะราษฎร


ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 14:00-17:00 น.

การสื่อสารสาธารณะของชาวไทยพุทธในห้วงกระบวนการสันติภาพ : กรณีศึกษากลุ่มไทยพุทธเพื่อสันติภาพ (B4P)

 • วิทยากร : ดร.สมัชชา นิลปัทม์ สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • ผู้ให้ความเห็น : ผศ.ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ประกีรติ สัตสุต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับชมย้อนหลัง การสื่อสารสาธารณะของชาวไทยพุทธในห้วงกระบวนการสันติภาพ : กรณีศึกษากลุ่มไทยพุทธเพื่อสันติภาพ (B4P)


ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 14:00-17:00 น.

ขาวคือบริสุทธิ์ศรีสวัสดิ์ : ที่มาและที่ไปของพุทธศาสนาประจำชาติไทย

 • วิทยากร : อ.กริช ภูญียามา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ให้ความเห็น : รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ประกีรติ สัตสุต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับชมย้อนหลัง ขาวคือบริสุทธิ์ศรีสวัสดิ์ : ที่มาและที่ไปของพุทธศาสนาประจำชาติไทย


ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 14:00-17:00 น.

ผู้หญิงชาวพุทธและกระบวนการสันติภาพภายใต้พลวัตศาสนา-ชาติพันธุ์ในชายแดนใต้

 • วิทยากร : ผศ.ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผู้ให้ความเห็น : ดร.คัคณางค์ ยาวะประภาษ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ประกีรติ สัตสุต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับชมย้อนหลัง ผู้หญิงชาวพุทธและกระบวนการสันติภาพภายใต้พลวัตศาสนา-ชาติพันธุ์ในชายแดนใต้