การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.45-15.00 น.
ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

โดย

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • อาจารย์วิชาญ กิตติรัตนพันธ์ (อาจารย์พิเศษ)
  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • อาจารย์อัครนัย ขวัญอยู่
  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การสัมมนาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการจัดเก็บข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากความเห็นของผู้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ รวมถึงประสานและเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแนวทางที่กำหนดเพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย