ชุดโครงการเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 5 “ผู้หญิงชาวพุทธและกระบวนการสันติภาพภายใต้พลวัตศาสนา-ชาติพันธุ์ในชายแดนใต้”


[ ถ่ายทอดสด Facebook : tusocant ]

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง ชุดโครงการเสวนาวิชาการ
“หลากมิติพุทธศาสนาร่วมสมัยในสังคมไทย”


โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนองานวิชาการที่มีแนวทางการศึกษาพุทธศาสนาจากระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ โดยคาดหวังว่าการนำเสนอหัวข้อการเสวนาที่หลากหลายนี้จะช่วยเปิดพื้นที่ให้เกิดข้อถกเถียงทางวิชาการระหว่างนักวิชาการและผู้สนใจในวงกว้างที่ประสงค์จะมีส่วนร่วมในบทสนทนาว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและโลกร่วมสมัย


ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 14:00-17:00 น.

ผู้หญิงชาวพุทธและกระบวนการสันติภาพภายใต้พลวัตศาสนา-ชาติพันธุ์ในชายแดนใต้

  • วิทยากร : ผศ.ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ผู้ให้ความเห็น : ดร.คัคณางค์ ยาวะประภาษ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ประกีรติ สัตสุต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการชุดโครงการเสวนาและรับชมย้อนหลัง “หลากมิติพุทธศาสนาร่วมสมัยในสังคมไทย”