การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย ครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

โดย

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • อาจารย์วิชาญ กิตติรัตนพันธ์ (อาจารย์พิเศษ)
  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • อาจารย์อัครนัย ขวัญอยู่
  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF เบื้องต้น และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา